Paskutinis VI kadencijos Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 29 d. įvyko paskutinis VI kadencijos Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis, jame vienbalsiai patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ir Administracijos 2022 m. veiklos ataskaita. Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Elektrėnų savivaldybės administracijos nuostatus, pritarė Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai. Posėdyje priimta 18 sprendimų.

Administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. ataskaita

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius paskutinį kartą tarybos nariams ir stebintiems posėdį per socialinius tinklus 26 skaidrėse pristatė glaustą administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. ataskaitą. Su išsamia 117 puslapių ataskaita galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt.

Išsamios ataskaitos pradžioje administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius kreipėsi į savivaldybės gyventojus:

„Mielieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai, gerbiamasis mere, gerbiamieji Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, dar 2021 metų ataskaitos įvade išreiškiau viltį, kad 2022 metai bus mažiau suvaržyti, žmonės galės lengviau atsipūsti, ir gyvenimas sugrįš į savo vėžes.

„Nuo vilko ant meškos“. Globalaus masto epidemija atslūgo, suvaržymai sumažėjo. Prasidėjo karas. Mūsų savivaldybei teko ne tik pajusti karo padarinius, bet ir aktyviai įsitraukti į pagalbos Ukrainos pabėgėliams teikimą. Savivaldybės žmonės, įmonės ir įstaigos teikė apgyvendinimo pagalbą iš karo pasitraukusiems žmonėms. Savivaldybė parūpino jiems socialinę paramą, būstą, ugdymo, pavėžėjimo, medicinos ir kitas paslaugas. Savivaldybė rinko ir teikė humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms. Ši pagalba turi tęstis, kol jos reikės.

2022 metais – savo ketvirtais darbo einant administracijos direktoriaus pareigas metais – drauge su komanda dirbome darbus. Ryškiausi darbai ir pasiekimai aprašyti šioje ataskaitoje.

Malonaus skaitymo.“

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius

 

Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį savivaldybės tarybos posėdyje administracijos direktorius atsiskaito už sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

Mes su skaitytojais dalijamės 2023-03-29 Tarybos posėdyje pateikta 2022 m. ataskaita.

Teikiamos paslaugos

Gauta prašymų, informacinių raštų – 31 830; parengta ir išleista įsakymų – 2 456; išduota leidimų, licencijų – 1 177; parengta informacinių raštų – 8 638; suderinta projektų – 880; priimta potvarkių – 1 044; parengta projektavimo sąlygų – 121; pateikta veiklos ataskaitų – 1 372; suteikta konsultacijų – 46 292.

Mūsų lėšos

Bendras savivaldybės pajamų įvykdymas, lyginant su metų pabaigoje patikslintais planais, viršytas 829,21 tūkst. Eur. Daugiau gauta prognozuotų pajamų (gyventojų pajamų mokestis) – 2 699,20 tūkst. Eur, lyginant su metų pradžioje patvirtintais planais. Neįvykdyti ilgalaikio turto realizavimo tikslai už 446,22 tūkst. Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos – 147,59 tūkst. Eur, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto lėšos – 568,3 tūkst. Eur. Gynybai išleista 144 tūkst. Eur, poilsiui, kultūrai ir religijai 3 mln. 930 tūkst. Eur, švietimui 18 mln. 714 tūkst. Eur, būstui ir komunaliniam ūkiui 942 tūkst. Eur. Bendros valstybinės paslaugos 5 mln. 212 tūkst. Eur, aplinkos apsauga 2 mln. 172 tūkst. Eur, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 761 tūkst. Eur, socialinė apsauga 6 mln. Eur, ekonomika 4 mln. 305 tūkst. Eur, sveikatos apsauga 627 tūkst. Eur. Administracijai teko suadministruoti 42 880,74 mln. Eur.

Mūsu teritorija

2022 m. baigtas rengti Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo projektas. Parengti vertinimai, paviešinti ir suderinti sprendiniai. 2022 m. 12 projektų baigiamoji stadija – tikrinamas valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos. Visuomenei sudarytos sąlygos susipažinti su pakeistais (pagal visuomenės pasiūlymus, pateiktus iki viešo susirinkimo pabaigos) teritorijų planavimo dokumento sprendiniais LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, apie tokią susipažinimo galimybę paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt.

Mes augame

Elektrėnų savivaldybė inicijavo – vystė tarptautinė atsinaujinančios energetikos įmonė „Green Genius“ – žaliosios energijos elektrinės projektą. Elektrinėje naudojami modernūs dvipusiai besisukantys monokristaliniai moduliai, kurie autonomiškai keičia poziciją pagal saulės šviesos padėtį. Žaliąja elektra aprūpinama savivaldybei priklausančios įstaigos: darželiai, mokyklos, socialinės globos centrai, ligoninės, kultūros centras, biblioteka ir kitos.

Nuo 2022 m. lapkričio mėnesio Elektrėnų savivaldybėje teikiama tekstilės atliekų surinkimo paslauga, teritorijoje yra 20 tekstilės atliekų surinkimo konteinerių.

Sutvarkytas kelias į garažus Elektrėnuose; Semeliškėse atidaryta naujos gaisrinės pastatas; suremontuota Vievio autobusų stoties salė: nudažytos sienos, sutvarkyti sanitariniai mazgai, salėje pakeistos kėdės, nuplautas fasadas; „Vaikų pasaulyje“ ekonomiškomis lemputėmis apšviestas miško takas; atnaujinta Ledo rūmų stogo danga, darbai kainavo 11 867 Eur.

Jūs mums rūpite

2022 m. Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, sveikatos veiklas; išplėtotos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose; akredituotos 3 biudžetinių socialinės srities įstaigos (Elektrėnų šeimos namai, Socialinių paslaugų centras, Socialinės globos namai) ir 13 visuomeninių organizacijų teikiamos socialinės paslaugos. 2022 m. VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos skyrius persikėlė į naujas suremontuotas patalpas. Teikta parama 50 smulkiųjų verslininkų ir 14 ūkininkų.

Teikta parama Ukrainos piliečiams: visos savivaldybės medicinos įstaigos įpareigotos kaupti medicinos įrangos, medikamentų ir priemonių atsargas; atvykusiems Ukrainos piliečiams buvo užtikrintas apgyvendinimas, maitinimas bei medicinos paslaugos; Ukrainos viešųjų juridinių asmenų nuosavybėn perduoti 3 greitosios medicinos pagalbos automobiliai su jose esančia įranga; iš biudžeto skirta 30 000 Eur humanitarinės pagalbos priemonėms įsigyti, gabenti.

Išsilavinusi

Elektrėnų savivaldybėje 2022 m. 67,11 proc. abiturientų pradėjo studijuoti aukštosiose mokykloje, t. y. 0,93 proc. daugiau, nei 2021 metais. Gabūs ir talentingi mokiniai už akademinius, meninius bei sportinius pasiekimus apdovanojami, jiems skirtos skatinimo dovanos. Elektrėnų savivaldybė viena pirmųjų iš 60-ies savivaldybių pradėjo įgyvendinti pirmoko krepšelio idėją visiems savivaldybės mokyklas pradėsiantiems lankyti pirmokams, nepriklausomai nuo jų šeimų finansinės padėties, šiai idėjai įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta beveik 17 tūkst. Eur. Paskatinti ir apdovanoti piniginėmis dovanomis ir mero padėkos raštais Elektrėnų švietimo įstaigų mokytojai už reikšmingiausius pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Aktyvūs sportinėje veikloje ir projektuose

2022 m. savivaldybę garsino tradicinis tarptautinis Elektrėnų ralis; patvirtintos prioritetinės sporto šakos: dziudo, ledo ritulys, buriavimas; 2022-ieji – buvo tretieji Elektrėnų savivaldybės futbolo akademijos veiklos metai, šią įstaigą lanko 350 jaunimo; Elektrėnų „Energija“ tęsė savo veiklą, jos vadovai sėkmingai siekia savo tikslų ir jungia visų amžiaus grupių ledo ritulininkus, iš viso veikloje dalyvauja apie 130 sportininkų. Atnaujintos sporto bazės: Vievyje, Šviesos g. 4A įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį sektorius, futbolo aikštė, 2 krepšinio aikštelės; Elektrėnuose, Saulės g. 30 įrengta teniso / tinklinio aikštelė.

Saugumo sritis

Nuo 2022 m. spalio 6 d. organizuotos civilinės saugos funkcinės pratybos „Budrus velnias 22“ kartu su Lietuvos kariuomenės KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-ąja rinktine.

Plečiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas: Elektrėnuose – Draugystės g. 2, Draugystės g. 20, šalia Sodų g. 11 ir Sodų g. 12 namų bei Vievyje (Šviesos g.), taip pat numatytos papildomos vaizdo stebėjimo kameros dar keliose vietose Elektrėnuose, Vievyje, Pakalniškėse.

Kultūra

2022 m. projektams įgyvendinti iš Lietuvos kultūros tarybos regionų programų gauta 53 830 Eur, iki 30 proc. prie šios sumos prisidėjo Elektrėnų savivaldybės administracija. 2022 m. Elektrėnų savivaldybė finansavo 21 Elektrėnų savivaldybės NVO teiktą kultūros projektą už 35 185 Eur. Didžiulė savivaldybės parama, minint Vievio „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2022“ titulą ir 500 Vievio vardo paminėjimo sukaktį: renginių organizavimas, knygų leidyba, parodų organizavimas ir kt. Neįkainojamas savivaldybės indėlis ir istorinis pėdsakas – archeologiniai tyrimai, kurių metu Lazdėnų kaime rasti 14 lenkų ir lietuvių karių savanorių palaikai bendrame kape, ir jų perlaidojimo Kurkliškių kapinėse ceremonija. Švenčiant Beižionių parapijos 100-metį atnaujintas Beižionių bažnyčios fasadas, savivaldybė prisidėjo 11 tūkst. Eur.

Jaunimas

Savivaldybė ypatingai prisideda prie 14–19 m. besimokančio Elektrėnų savivaldybėje ugdymo įstaigose jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos, 2022 m. pagal šią programą buvo įdarbinti 48 jaunuoliai, kurie dirbo pagal gamybos, prekybos, statybų, laisvalaikio ir pramogų, sveikatos, žurnalistikos bei kultūros srityse. Jaunuolius įdarbino 17 darbdavių, kuriems kompensacijoms buvo išmokėta daugiau kaip 30 tūkst. Eur.

Savivaldybė didelį dėmesį skiria savanorystei, daug 14–29 m. amžiaus jaunimo renkasi Jaunimo savanorišką tarnybą (JST) – 6 mėn. trukmės intensyvią savanorystės programą, kurios metu jaunuoliai, 40 val. per mėnesį savanoriaudami pasirinktoje iš dešimties mūsų savivaldybėje akredituotų priimančių organizacijų, įgyja JST pažymėjimą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo į pirmosios pakopos studijas. Iš 10-ies organizacijų yra ir pati Elektrėnų savivaldybės administracija.

Administracija prisidėjo prie jaunimo apdovanojimų „GalAktyvūs 2022“, kurių tikslas pagerbti ir apdovanoti aktyviausią vietos jaunimą.

Vievyje, net 4 vakarus per savaitę, atidaryta atvira jaunimui erdvė bendruomenių namelyje, kuriame 3 dienas per savaitę dirba Elektrėnų kultūros centro jaunimo darbuotoja, vieną dieną atvyksta mobili Elektrėnų jaunimo centro jaunimo darbuotojų komanda.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų