Jubiliejinis LPKTS 35-mečio minėjimas

Spalio 28 d. 10 val. švęsti savo šventės – LPKTS 35-mečio – rinkosi Sąjungos nariai iš visos Lietuvos ir svečiai iš Lenkijos Tremtinių Sąjungos. Nešini savo filialų vėliavomis ankstų rytmetį jie skubėjo į Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo kunigas  Vytautas  Vaškelis. Pamokslo metu daug gražių ir prasmingų žodžių kunigas skyrė susirinkusiesiems, tremtinius pavadinęs mūsų tautos elitu, susibūrusiu į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių  sąjungą.

Iš tiesų, per tuos 35 metus, kuriuos minime, pamąstome apie tą kraujo kainą. Kodėl dar tiek daug erškėčių spyglių, susiskaldymo, susvetimėjimo. „Ar maža buvo kraujo pralieta ir taip greitai visa tai pamiršome, kad šiandien vėl kariaujame. Tik glaudžioje vienybėje yra mūsų tautos kelias kurti ateitį. Nebūkime silpnaregiais, nenusivilkime silpnumo akimirką. Net ir žemiausiai puolęs žmogus gali atsikelti, jei tik jis to labai nori. Dieve, tvirto tikėjimo, pagarbos savo tėvynei, duok išminties šių dienų valdantiesiems. Išmokyk gerbti tikrąsias vertybes, laimink šeimas. Tauta visada prisikels sunkiausiais momentais. Mylėkime savo tėvynę, melskimės už ją, tada deramai pagerbsime žuvusius už mūsų laisvę“, – ragino ir laimino kunigas V. Vaškelis.

Po šv. Mišių LPKTS nariai su savo Skyrių vėliavomis kolonoje žygiavo Laisvės alėja, pasukant Daukanto  gatve link VDU. Ten, Didžiojoje salėje, pirmoje eilėje sėdėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, M. Navickienė, A. Jakavonytė, V. Juozapaitis; parlamentaras A. Kubilius, Vyriausybės nariai, Prezidento patarėjas ir svečiai iš Lenkijos Tremtinių sąjungos. Antoni Ratautas atvyko LPKTS valdybos  pirmininko Vlado Sungailos  kvietimu  iš Ržepino miestelio, kuris įsikūręs prie Vokietijos sienos, atstumas iki Kauno 1 000 km. Ši kelionė jam šiais metais jau antroji, rugpjūčio 6 d. jis dalyvavo Ariogaloje renginyje „Vardan meilės Tėvų žemei Lietuvoje“. Jo patriotiškumu kovoje prieš komunizmą esu didžiai sužavėtas. Esu buvęs su žmona Ramute pas jį Lenkijoje prieš 30 metų.

11.30 val. pranešimą padarė LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas, Per tuos 35 metus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga tapo žodį ir svorį šalies visuomeniniame ir politiniame gyvenime turinčia organizacija. Visą sąjungos veiklą, idėjas, požiūrį į valstybės aktualijas ir problemas nušviečia nuo 1988 metų spalio 28 dienos leidžiamas savaitraštis „Tremtinys“ – reikalingas, neprarandantis aktualumo, turintis išliekamąją vertę. Per 35 metus išleista daugiau kaip 1 500 šio laikraščio numerių.

Buvusius politinius kalinius, tremtinius, Laisvės kovų dalyvius, jų šeimos narius vienijanti organizacija gimė kartu su Sąjūdžiu. Buvę sovietinių lagerių politiniai kaliniai ir Sibiro tremtiniai pirmieji suskato burtis į organizaciją. Susikūrė „Tremtinio“ klubas, kurio steigiamasis suvažiavimas įvyko 1988 metų vasarą Kaune, o spalio 29 dieną buvo sušauktas pirmasis tremtinių ir politinių kalinių suvažiavimas. Atskiruose Lietuvos miestuose ir miesteliuose pradėjo steigtis „Tremtinio“ klubo skyriai.

1994 metais nuspręsta pasivadinti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Iki 1990 metų kovo 11 dienos į LPKTS buvo susibūrę apie 76 tūkstančiai žmonių, organizacija turėjo 58 skyrius visoje Lietuvoje. 1994 metais organizacijai tapus politine, jos nariai dalyvavo rinkimuose į Seimą, miestų ir rajonų savivaldybių tarybas. Nuo 2004 metų LPKTS yra visuomeninė organizacija, skaičiuojanti apie 40 tūkst. narių (10 tūkst. narių moka nario mokestį). Didžiausias skyrius – Kauno miesto ir rajono, jiems daugiausia priklauso narių. Skyriai vadinasi filialais, kurių šiuo metu yra 48.

Nuo Elektrėnų savivaldybės PKTS skyriaus šventėje dalyvavo: Romualdas Saidys, Antanas Baračiauskas, Marijonas Skinulis, Rita Saidytė-Folkmanienė. Kai kūrėsi Elektrėnų  savivaldybė, LPKTS skyriuje buvo 526 žmonės. Šiuo metu  skyriuje yra tik 174 nariai.

Renginio metu tribūnoje pasisakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė, finansų ministrė, parlamentaras Andrius Kubilius, Seimo narės Angelė Jakavonytė, Paulė Kuzmickienė.

Šventinę programą paįvairino Baritonų trio: Gediminas Maciulevičius, Danielius Vėbra, Benjaminas Želvys. Sveikino choras „Ilgesys“ (vad. Bronė Paulavičienė), renginį vedė aktorius Petras  Venslovas. Šventės  metu veikė Tarptautinio ekslibristų konkurso „Istorinės atminties vardai“ paroda, LPKTS leidinių paroda-pardavimas.

Daugumai šventės dalyvių buvo ilga kelionė, jie atvyko iš  Rokiškio, Biržų, Mažeikių, Skuodo ir kitų tolimų rajonų. Visi dalyviai buvo pavaišinti kava, sumuštiniais.

Elektrėnų PKTS  filialo tarybos narys Romualdas SAIDYS<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų