Kur ir kaip tvarkyti atliekas sprendžia savivaldybė

Kadangi ne visi Lietuvos regionai parengė 2014–2020 m. regioninių atliekų tvarkymo planus, Aplinkos ministerija ragina suskubti tai padaryti ir atkreipia dėmesį, kad atliekų tvarkymo organizavimu regione rūpinasi regiono plėtros tarybos ir savivaldybės.

Pagrindinis regioninių atliekų tvarkymo planų tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.
Pagal Atliekų tvarkymo įstatymą savivaldybės organizuoja jos teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų tvarkymą, nustatytų užduočių ir reikalavimų šioje srityje vykdymą ir savo savivaldybės atliekų tvarkymo planuose nustato priemones, užtikrinančias šių užduočių ir reikalavimų įgyvendinimą.
Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planuose turi būti suplanuotas visų tvarkomų komunalinių atliekų kiekis, perdirbti tinkamų komunalinių atliekų rūšiavimo plėtra ir priemonės, sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimo priemonės. Taip pat įrenginiai ir priemonės, skirti atskirai surinktoms biologiškai skaidžioms atliekoms apdoroti ir naudoti perdirbti netinkamas atliekas energijai gauti.
Jeigu viename komunalinių atliekų tvarkymo regione susidarančias komunalines atliekas numatoma tvarkyti kito regiono teritorijoje esančiuose atliekų tvarkymo įrenginiuose, tokio tvarkymo galimybės turi būti aptartos ir nustatytos abiejuose regioniniuose atliekų tvarkymo planuose.
Jeigu galimybė vieno regiono atliekas tvarkyti kitame regione nenumatyta atitinkamų regionų atliekų tvarkymo planuose, atliekų tvarkytojai negali vežti jų į kitame regione esančius įrenginius.
Aplinkos ministerijos specialistai atkreipia dėmesį, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas nustato, pvz., reikalavimus bendro atliekų deginimo įrenginio teršalų išmetimui į aplinką, išmetamų teršalų ir kai kurių technologinių parametrų monitoringo vykdymui, leidžiamų deginti komunalinių ir gamybinių atliekų sudėčiai ir kiekiui. Šis leidimas neskirtas suderinti regionų ir savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą.

Visuomenės informavimo skyrius
LR Aplinkos ministerija<- Grįžti į atgal