Sekmadienį visi keliai vedė į Beižionis

Rugsėjo 18 d. Beižionyse buvo švenčiami tituliniai Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai ir Beižionių parapijos įkūrimo 100 metų iškilmė. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, kuris prieš Mišias atliko Beižionių parapijos ganytojišką kanoninę vizitaciją. Po Mišių aikštėje vyko tradicinė seniūnijos Rudens šventė, kurios metu buvo teikiamos padėkos ūkininkams, tvarkingai puoselėjamų sodybų savininkams, renginių rėmėjams, pagalbininkams, gyventojams, prisidėjusiems prie fotoalbumo išleidimo, skolinant senovines, istorines Beižionių gyvenimo nuotraukas.

Atlaidų ir jubiliejaus iškilmė

 

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidų ir Beižionių parapijos įkūrimo 100-mečio iškilmėse Šv, Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas. Prieš Mišias vyskupas visus susirinkusiuosius pasveikino iškilaus parapijos jubiliejaus proga ir tarė: „Šventos Mišios yra kartu padėka Dievui už tuos žmones, kurie parapiją kūrė, čia meldėsi, gyveno, garbino Dievą, ir šie Dievo namai buvo ir yra Dievo šventovė, susitikimo su pačiu Dievu vieta. Dėkokime Dievui už visus tuos žmones, dėkokime, brangieji, už jūsų tėvus, senelius, prosenelius, kurie turbūt gyveno nelengvą gyvenimą, augino vaikus, neretai gyveno nepritekliuje, visokios ligos, karai, suirutės, tremtys, kuriems gyvenimas buvo sunkus, buvo šeimos žmonės, bet visuose tuose varguose tikėjimas į Dievą jiems buvo tai, kas gyvenime svarbiausia, tai, kuo jie rėmėsi gyvenime. Šitie Dievo namai buvo ta nuostabi vieta, kur ateidavo po visų vargų, iš visų vargų, sekmadienį, čia, pas Viešpatį, ir išeidavo sustiprinti ir paguosti. Taigi už juos, brangieji, už juos visus. Taip pat šiose Mišiose melskimės už čia tarnavusius kunigus, pradedant bažnyčios statytoju, įkūrėju, fundatoriumi kunigu Steponu Rudžioniu ir baigiant jūsų parapijos klebonu.“ Vyskupas dėkojo parapijiečiams, klebonui, seniūnui, savivaldybės administracijai, Merui, skyrių vadovams ir darbuotojams, tarybos nariams, kurie prisidėjo prie parapijos bendradarbiavimo, bendruomenei, kuri prisideda prie bendrų reikalų. Po vyskupo kalbos parapijos klebonas Gediminas Mieldažis perskaitė Raportą apie nuveiktus darbus per praėjusius penkerius metus.

 

Vyskupo ganytojiškos vizitacijos metu Raporte apie atliktus darbus kun. Gediminas Mieldažis skelbė: Beižionių parapija driekiasi Elektrėnų, Kaišiadorių savivaldybėse, parapijai priklauso 44 kaimai, šiuo metu gyvena apie 330 gyventojų. 1944 metais mirus kun. Petrui Valatkai tikintieji buvo aptarnaujami kaimyninių parapijų kunigų. Šv. Mišios aukojamos sekmadieniais, per privalomas šventes, Mišiose dalyvauja apie 20, šaltuoju metų laiku apie 10 tikinčiųjų. Pagrindinė tradicija – Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Gavėnios laikotarpiu per Šv. Mišias einamas kryžiaus kelias, gegužės mėnesį vyksta gegužinės pamaldos, meldžiamasi už atskiras 7 kapines. Parapijoje yra Pastoracinė, ekonominė tarybos, Gyvojo rožinio būrelis, darbuojasi vargonininkė, kuri rūpinasi bažnyčios tvarkymu ir puošimu. Sakramentams neruošiama, paaugliai ir jaunuoliai ruošiami ir sakramentus priima Semeliškių parapijoje. 2017 metais pakrikštyta 10 žmonių, santuokų nebuvo, palaidoti 43 tikintieji. Bažnyčios pastato būklė gera, buvusio klebono dėka sutvarkytas stogas, dekano rūpesčiu pakeisti langai, atnaujintas altorius, pultas, presbiterijos kėdės. Klebonas padėkojo vargonininkei Janetai Ališauskienei už didžiulį indėlį, pasidžiaugė, kad perdažyta bažnyčios išorė, kur reikia, pakeistos apdailos lentos, dėkojo Elektrėnų savivaldybei ir Merui, kuris skyrė didžiąją lėšų dalį, padėkojo parapijiečiams už aukas. Prie bažnyčios yra buvusi klebonija, kuri gana prastos būklės. Klebonas parapijiečių vardu padėkojo vyskupui už apsilankymą, maldą, už ganytojišką palaiminimą.

Skaitytojams galime priminti, kad buvusio klebono Beižionių parapijoje klebonavimo metu, bažnyčios presbiterijoje sudėtos parketinės grindys, zakristijoje padarytos naujos spintos, atrestauruotos į kultūros paveldo registrą įtrauktos žvakidės, seniūno iniciatyva šventoriuje išpjauti avariniai medžiai ir nutiestas trinkelių takas nuo šventoriaus vartų iki bažnyčios durų.

 

Padėkos sodybų savininkams ir ūkininkams

 

Susiklosčiusi graži beižioniečių tradicija – švenčiant titulinius atlaidus, surengti ir seniūnijos šventę, kurioje gyventojai pabendrauja, pasilinksmina, pasivaišina. Beižionių aikštėje beižioniečių laukė vaišėmis nukloti stalai, kiemeliai, rudens gėrybių kompozicijos. Vaišių stalą palaimino ir parapijiečiams sveikinimus tarė parapijos klebonas Gediminas Mieldažis.

„Vienas šimtmetis žmogaus gyvenime skaičiuoja kelių kartų likimus. Visatoje jis virsta tik trumpu akimirksniu, suspindinčiu mūsų dvasinės šviesos pliūpsniais. Bažnyčios šimtmetis išauga į gražią brandą, kurioje sutelpa tyras ir nuoširdus atmelstųjų palaiminimas kiekvienam prisiliečiančiam prie šventovės vartų. Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo vardo parapijos tyloje, jau 100 metų, ieškantys randa iki skausmo nuoširdų paprastumą, kuriame nublanksta žemiško pasaulio rūpesčiai ir skubėjimas, užgęsta tuštybės žiežirbos, ištirpsta baimė likti Aukščiausiojo atstumtyje. Čia vyksta nuostabūs dalykai, liudijantys išskaidrintą dabartį, kurioje, norisi tikėti, kad širdies gerumas groja aukščiausia nata“, – į susirinkusiuosius kreipėsi Audra Gudeliūnienė, kuri ne tik scenarijų sudėliojo, bet ir renginį vedė. Ir pakvietė seniūną Mindaugą Makūną įteikti padėkas ir dovanas sodybų savininkams ir ūkininkams.

Padėkos ir atminimo dovanos

Beižionių seniūno Mindaugo Makūno padėkos ir dovanos už labai gražiai tvarkomas sodybas ir seniūnijos aplinkos puoselėjimą įteiktos: Vilmai ir Dariui Ališauskams, Jurgitai ir Jonui Černeckiams, Anelei Gudeliūnienei, Astai Ustilaitei ir Vaidui Petrokui už sodybos prikėlimą naujam gyvenimui, Valdui Stambrauskui – už dvaro aplinkos sutvarkymą ir pasiryžimą jį restauruoti.

Seniūno padėkomis apdovanoti ūkininkai: Rita, Vytautas, Aivaras, Vilma ir Marius Ogurkevičiai; Marija, Petras, Marius ir Vilija Sinkevičiai (stambiausi pienininkystės ūkių savininkai); vienintelio avininkystės ūkio savininkas Saulius Tomkevičius; sodininkystės, daržininkystės ūkio jauniausia, ištvermingiausia ūkininkų šeima – Daiva ir Marius Rulevičiai; augalininkystės ūkių savininkai: Vida ir Antanas Venskutoniai; Kristina ir Romualdas Ašmenos; Genutė, Linas, Edita ir Darius Sindaravičiai; mėsinės gyvulininkystės savininkai: Lina ir Viktoras Ašmenos; Asta ir Vidmantas Kozėllos; Veronika ir Vytautas Ratkevičiai; Loreta ir Rolandas Zagorskai; mišrių ūkių savininkai: Angelė, Kęstas, Paulius Paliokai; Virginija, Juozas ir Jonas Daunaravičiai; pienininkystės ūkių savininkai: Vida ir Edvardas Chmeliauskai; Danguolė, Jonas, Raimundas ir Tautvydas Jalinskai; gyvulininkystės ūkių savininkai: Valė ir Algimantas Steponavičiai, Stanislava ir Stanislovas Slomskai.

Padėkos rėmėjams, pagalbininkams

Audra Gudeliūnienė nuoširdžiai dėkojo rėmėjams ir įteikė po ką tik išleistą fotoalbumą: Elektrėnų savivaldybės administracijai, administracijos direktoriui Gediminui Ratkevičiui, finansų ir strateginio skyriaus vedėjai Jakaterinai Goličenko, tarybos narei Viktorijai Juknevičienei, UAB Gintarinė jūra direktorei Jūratei Ramanauskienei, UAB Trakų kooperacijos prekyba direktorei Adelei Gedminienei, MB Rasaule direktoriui Ryčiui Gudeliūnui, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriams ir pirmininkei Birutei Grybauskienei, Gintautui Gudeliūnui.

„Prieš visą amžių mūsų močiutės ir mamos, į Beižionis bažnytėlę skubėdamos basomis, apavą rankoje nešdamos ir nebijodamos gruoblėto akmenuoto kaimo vieškelio, sudėjo tyriausius širdies maldavimus į šias akimirkas, kuriose po šventovės skliautais, rugsėjo 18 d., susirinko jų vaikai ir vaikaičiai, pažįstamų ir artimų kaimynų palikuonys, visi, ieškantys tvirčiausios ir trapiausios stygos, jungiančios su praeitimi. Kiek meilės, darbo, aukų sudėta į šitą šimtmetį. Nuostabūs dalykai neatsiranda paprastai. Parapijos žmonės įvairiose negandose išsaugojo tikėjimą Tėvyne ir Dievu, o tai – svarbiausia ir sunkiausia žmogaus užduotis visais laikmečiais. Šiandieninis buvimas kartu – tai meilės ir susitelkimo ženklas. Labai svarbu puoselėti unikalų protėvių paveldą ateinančioms kartoms. Šiandien lenkiame galvas buvusiems parapijos įkūrėjams ir bažnyčios statytojams: bažnyčios fundatorei ir Beižionių dvarelio savininkei Kornelijai Astrauskienei, pirmajam parapijos kunigui ir bažnyčios statytojui Steponui Rudžioniui, pirmiesiems Beižionių bažnyčios komiteto nariams Jonui Kuliešiui iš Beižionių k, Bernardui Obolevičiui iš Žikaronių k., Vaclovui Paliokui iš Liaukiškių k., Kazimierui Juodžiui iš Klėriškių k., parapijos salės statytojui kunigui Juozapui Jaruševičiui, klebonijos statytojams kunigams Petrui Barčinskui ir Petrui Jakulevičiui, mūsų ilgiausiai buvusio klebono Petro Valatkos draugui kunigui Nikodemui Švogžliui, kuris labai domėjosi vyskupijos istorija ir pagal žmonių pasakojimus aprašė nuostabias parapijų susikūrimo istorijas. Čia dirbusiems kunigams Steponui Rudžioniui, Juozapui Jaruševičiui, Henrikui Surginevičiui, Česlovui Zažeckui, Petrui Barčinskui, Petrui Jakulevičiui, Jonui Tomkui, Vladislovui Polanskiui, Zigmui Nenciunskui, Jonui Danylai, Ignacui Milašiui, Algimantui Urbonavičiui, Petrui Valatkai, Juozui Luniui. Sakome ačiū klebono teisėmis aptarnavusiems parapiją kunigams: Romualdui Šalčiūnui, Aurymui Tarasevičiui, Dainiui Jančiauskui, Gintautui Jančiauskui, esamam klebonui Gediminui Mieldažiui. Dažnai kolegas vadavusiems kunigams Stasiukui Čiupalai, dekanui Jonui Sabaliauskui, Vytui Bučinskui. Lenkiam galvas pirmam vargonininkui, daugelio giesmynų rašytojui Vincui Ramanauskui, ilgamečiams zakristijonams Juliui Kerdokui, Vitui Jalinskui, ilgamečiams giesmininkams Onai Jalinskienei, Stasei Brazinskienei, Onai Malijauskienei, Jonui Brazinskui, Ignui Kuliešiui, Domicelei Ramanauskienei, Vladui Lebelioniui, Antaninai Ramanauskienei ir kitiems. Lenkiam galvas visoms buvusioms procesijų narėms, kurios kruopščiai siuvosi tautiškus rūbelius pagal nešamas vėliavas ir labai atsakingai ir pagarbiai atliko savo pareigas. Pagarbiai lenkiam galvas visiems išlaikiusiems, besirūpinusiems mūsų parapija, pastoracinės tarybos nariams, krikščioniškų būrelių nariams, šventoriaus tvarkytojams ir gėlių sodintojoms. Dėkojame ir šiandien besirūpinantiems mūsų parapijos gyvavimu bei Dievo namų puošimu. O kas gali geriau, nei mūsų mylimas klebonas Gediminas Mieldažis, žinoti visus geradarius“, – kalbėjo Audra Gudeliūnienė ir pakvietė kleboną tarti sveikinimo žodį bei įteikti padėkas: Elektrėnų sav. administracijai už reikšmingą finansinę paramą bažnyčios remontui; Janetai Ališauskienei – už nuolatinį rūpinimąsį bažnyčios vidumi ir aplinka, už ilgametį vargonavimą ir choristų paruošimą; Beižionių seniūnijai – už nuolatinę pagalbą, už bažnyčios fundatorės Kornelijos Astrauskienės kapavietės sutvarkymą, Fotoalbumo išleidimą; Algiui Ališauskui – už projektinę veiklą bažnyčios istorinių vertybių išsaugojimui; ūkininkams Mariui ir Petrui Sinkevičiams už paminklinio akmens, skirto Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos 100-mečiui atminti, pastatymą; fotografei Liudmilai Felčinskajai – už nuotraukų restauravimą ir skaitmeninimą, ruošiant parapijos fotoalbumą; Janytei Žebrauskaitei – už nuolatinį Beižionių parapijos švenčių fiksavimą.

O Audra Gudeliūnienė kvietė visiems geradariams – klebonui Gediminui Mieldažiui, Janinai Šereivienei, Janetai Ališauskienei, Irenai Gustienei, Genutei Sindaravičienei, Laimai Jakubauskienei, Marytei Rudalevičienei, Vidai Venskutonienei, Antaninai Ramanauskienei, Stasiui Simanavičiui, Vytui Ogurkevičiui, Gediminui Gustui, Algiui Ališauskui, Algimantui Steponavičiui, Gintautui Ramanauskui, Mindaugui Makūnui, Žydrei Mildažienei – padėkoti audringais plojimais.

Ir pati ypatingai padėkojo savo vyrui Juozui Gudeliūnui, be kurio pagalbos, ko gero, nebūtų sugebėjusi pasiruošti šventei. Nuoširdų ačiū tarė savaitraščio „Elektrėnų žinios“ redaktorei Silvijai Bielskienei už Beižionių parapijos istorijos fiksavimą, įvykių, renginių viešinimą ir sklaidą.

 

Koncertavo ir organizavo

Šventėje koncertavo Elektrėnų kultūros centro folkloro ansamblis „Runga“ (vad. Rūta Vaičekonytė-Chveduk), vaikus džiugino batutas ir animatoriai iš „Atgijusių pasakų“. Šventę vainikavo Beižionių seniūnijos dovana – populiarios grupės „Dar“ koncertas.

Organizatoriai: Beižionių seniūnija, Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, kultūrinių ir sporto renginių organizatoriai.

***

Prasmingas ir šiltas sekmadienio susibūrimas eilinį kartą paliudijo – vaišingi beižioniečiai, susitelkę ir bičiuliški, moka susivienyti, organizuoti ir švęsti parapijos bei seniūnijos iškilmę. Belieka palinkėti Beižionių gyventojams darnos, susitelkimo, sėkmės ir ilgų gyvavimo metų!

 

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų