Profesinio mokymo galimybės Elektrėnuose

Elektrėnų profesinio mokymo centras yra įsikūręs pačiame Elektrėnų miesto centre, bet tikrai ne visi žino, kiek daug galimybių jis gali suteikti kiekvienam regiono gyventojui ar įmonei. Šiuo straipsniu siekiame supažindinti su profesinio mokymo galimybėmis ir Elektrėnų profesinio mokymo centro teikiamomis paslaugomis.

Formalusis profesinis mokymas. Jau birželio 1 d. kviesime visus norinčius rinktis profesinį mokymą ir registruotis www.lamabpo.lt svetainėje arba atvykti į mokymo centrą tam, kad vos vienerių ar kelių metų eigoje įgyti profesiją. Profesinio mokymo sistema apima pirminį profesinį, tęstinį profesinį mokymą ir profesinį orientavimą.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

 • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas:

 • skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją (įskaitomi ankstesnio mokymosi pasiekimai);
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 • turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 • kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 • kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 • kartu su viduriniu išsilavinimu;
 • turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir koleginių studijų programas. Pažangiausiems profesinio mokymo absolventams arba absolventams, turintiems darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, stojant į aukštąsias mokyklas suteikiama papildomų balų.

Profesijų pasiūla kinta kasmet. Stengiamasi siūlyti pačias patraukliausias ir paklausiausias regiono profesijas. Svarbu juk, kad mokinys galėtų sėkmingai įsidarbinti. Galime pasiūlyti profesijų ir baigusiems keturias klases bei turintiems pradinį išsilavinimą. Tiesa, laukiame ir kviečiame neįgaliųjų poreikių turinčius asmenis. Šiai dienai vykdome vieną mokymo programą skirtą jiems.

 

Neformalusis profesinis mokymas. Toks mokymas yra teikiamas pagal asmens ar darbdavio poreikį. Baigus tokią programą neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis. Neformaliojo profesinio mokymo programa skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti. Šis mokymo būdas yra patogus, nes galima parengti aktualią programą pagal poreikius. Tuos poreikius gali diktuoti tiek individualūs asmenys ar bendruomenė, darbdaviai, suinteresuotos grupės ir pan.

 

Užimtumo tarnyba. Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją. Profesinis mokymas yra galimybė įgyti reikiamą kvalifikaciją, naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti, kai esate registruoti Užimtumo tarnyboje. Šiuo atveju, Užimtumo tarnyba kompensuoja profesinio mokymo paslaugų išlaidas, mokymosi stipendiją, kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal, apgyvendinimo išlaidas, o taip pat privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas. Užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija. Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su Elektrėnuose veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu.

 

Profesinis orientavimas. Profesinis orientavimas vyksta ištisus metus. Šia paslauga naudojasi bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai klasėmis ar grupėmis, atskiros bendruomenės, norinčios išbandyti ir pažinti profesijas iš arčiau. Profesinis orientavimas vyksta nuo susipažinimo su profesinio mokymo įstaiga iki technologijų pamokų pagal pasirinktą profesiją. Susitikimo metu galima ne tik prisiliesti, bet ir patiems „ragauti“ profesijos. Profesinis orientavimas yra paklausi veikla, nes asmuo gali atsakyti į jam kylančius klausimus, gali bandyti savo žinias arba tiesiog smagiai praleisti laiką.

 

Moduliai gimnazistams. Jau keleri metai, kai yra sudaromos sąlygos mokytis profesijos dar mokyklos suole. Bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės. Profesinio mokymo programą sudaro atskiri kompetencijų moduliai. Mokinys gali vietoj technologijų (ir menų) pamokų įstoti į profesinėje mokykloje vedamo modulio programą. Baigęs pasirinktą modulį mokinys  įgyja įgūdžių atlikti konkretų darbą, t.y. gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą su kuriuo gali įsidarbinti ir pvz. vasarą padirbėti įmonėje ar po to ir dirbti šį darbą. Besimokant profesijos mokiniui gali būti skiriama stipendija. Jei tą patį modulį mokosi grupė tos pačios klasės mokinių – Elektrėnų profesinio mokymo centras gali mokinius atsivežti į technologijų pamokas mokymo centre ir parvežti atgal į mokyklą. Mokinys, baigęs modulį gali stoti į profesinę mokyklą ir jam mokytis reikės trumpiau, nes jau įgytos kompetencijos  bus įskaitytos. Baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus universitete ar kolegijoje. Tačiau taps pranašesnis, nes į aukštąją mokyklą nusineš ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs inžinerinėse specialybėse. Be to, išbandęs profesiją bus tvirtesnis savo apsisprendime ir ateityje nereikės keisti profesinės krypties.

 

Gimnazinės klasės. Elektrėnų profesinio mokymo centro gimnazinėse klasėse gali mokytis visi po 8 klasės. Mokiniai 9 ir 10 klasėse mokosi bendrojo ugdymo dalykų ir per tuos dvejus metus išbando keturias profesijas. Kiekvienai profesijai skiriama po pusmetį. O jau po dešimtos klasės mokiniai gali stoti į tą profesiją, kuri jiems pasirodė patraukliausia ir tuo pačiu tęsti mokslus ir laikyti brandos egzaminus. Tai yra skirtinga nuo įprasto bendrojo ugdymo, kur mokiniai renkasi amatą tik po 12 klasės. Profesiniame mokyme po 12 klasių yra didelė profesijų pasiūla, todėl tiems, kas yra įgiję vidurinio ugdymo pažymėjimą, galime pasiūlyti didelį pasirinkimą. Kaip beje, ir po 10 klasių, nes stoti į pasirinktą profesiją gali bet kuris turintis ir 10 klasių baigimo pažymėjimą. Visiems, gyvenantiems tolėliau nuo miesto centro, galime pasiūlyti apsigyventi bendrabutyje. Mūsų profesinio mokymo centre didelį dėmesį kreipiame ir skiriame mokinių saugumui ir psichologinei atmosferai, stengiamės ugdyti juos taip, kad didėtų jų savivertė ir galėtų drąsiai pasitikėdami savo jėgomis kurti profesinius kelius.

 

Vyresnio amžiaus žmonių veiklos. Vyresnio amžiaus asmenų veiklumas verčia stengtis ir mus. Jie pasirenka orią senatvę ir džiugina aktyvumu ir entuziazmu. Kviečiame juos į tik jiems pritaikytas veiklas. Organizuojame ne tik jų užimtumą, bet ir ieškome bendrų veiklų. Nuo skaitmeninio turinio iki sveikatinimo ir nuo patiekalų kūrybos iki 3D spausdintuvų. Trečio amžiaus universitetas yra mūsų partneris, o veiklas su jais inicijuojame jausdami pagarbą ir socialinę atsakomybę.

 

Socialinė atsakomybė. Pirmiausia ir svarbiausia užduotis kiekvienam veikiančiam juridiniam asmeniui yra būti atsakingam prieš tuos, šalia kurių gyveni. Svarbu būti neabejingam, jautriam ir dalyvauti visada, kai esi reikalingas. Nuo kovo mėn. pirmų dienų Elektrėnų profesinio mokymo centre apgyvendinami karo pabėgėliai iš Ukrainos. Ypatingai jautri tema, kuriai negalėjome likti abejingi. Iki šios dienos jau 112 asmenų suteikėme prieglobstį. Jais rūpinamės suteikdami ne tik apgyvendinimą. Drauge su tokiomis organizacijomis kaip Raudonasis kryžius, Maisto bankas rūpinamės ir jų gerove. Dalinamės ir tuo, ką mokame geriausia, tai yra ugdymo paslaugos. Jau pirmą kovo savaitgalį pradėjome organizuoti edukacines veiklas: robotika, virtuvės paslaptys, sporto užsiėmimai, dailės terapija ir pan. Šiai dienai jau mokiname ir lietuvių kalbos neformaliose grupėse. Socialiai atsakingi esame ne tik kaip įstaiga, bet ir kaip bendruomenė. Visa Elektrėnų profesinio mokymo centro bendruomenė prisijungė prie finansinės paramos ir surinko lėšų tiems, kurie gyvena mūsų bendrabutyje. Kasdien ir kiekvienam nors po dalelę gerumo.

 

Darbdaviai. Profesinis mokymas neįsivaizduojamas be darbdavių. Darbdaviai yra ne tik tie, kurie yra darbo vietų kūrėjai, tai yra tie, kurie investuoja į būsimus profesionalus, kurie supranta amato vertę ir ne tik laukia, bet ir veikia. Kiekvienas darbdavys suinteresuotas, kad būtent jis gautų geriausią darbuotoją. Mokiniai suinteresuoti gauti geriausią darbą, o profesinio mokymo įstaiga yra tarpininkė, kuri edukuoja ir ugdo mokinį tam, kad jis taptų geriausiu darbuotoju. Mažai besurasi tų, kuriems atrodo, kad užtenka tik vilioti finansiniu atlygiu. Dabar mokiniai dairosi ir tų, kurie siūlo visą paslaugų paketą, įskaitant motyvacinės aplinkos priemones. Darbdaviai įsijungti į profesinio mokymo veiklą gali nuo pirmų mokslo metų dienų ir cikliškai dalyvauti visose veiklose tam, kad išsirinkti geriausius. Darbdaviai kviečiami jungtis į atvirus seminarus, paskaitas, renginius, jie laukiami profesinio meistriškumo konkursuose ir bendrose veiklose. Jų reikia tada, kai mokiniai pradeda praktikos laikotarpį, o galiausiai be darbdavio neįsivaizduojamas baigiamasis praktikos ir teorijos egzaminas. Čia jie demonstruoja savo žinias, gebėjimus ir įgytas kompetencijas. Darbdavys jau žino, koks tai bus darbuotojas, todėl būti visuose proceso etapuose yra ypatingai prasminga. Kvietėme ir kviesime kiekvieną regiono darbdavį prisijungti ir įsitraukti kuo labiau į visus profesinio mokymo etapus, nes profesinis mokymas yra lankstus ir prisitaikantis.

 

Pameistrystė. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Ši mokymosi forma vis labiau populiarėja tarp darbdavių. Ji yra patogi tuo, kad mokymas ne mažiau 70 proc. laiko turi vykti realioje darbo vietoje. Laikas mokymo įstaigoje yra nuo 20% iki 30%. Pameistrio mokymo procesą organizuoja ir įgyvendina darbdavys kartu su mokymo įstaiga. Mokiniai besimokydami gali dirbti ir įsilieti į darbo rinką. Mokymo įstaiga bus ta, kuri lydės, kai reikės mokinį nukreipti, atsakyti į klausimus, instruktuoti, mokyti trūkstamų kompetencijų ir žinių.

 

Praktinis mokymas. Tikrai ne paslaptis, kad profesinio mokymo pagrindas yra praktinis mokymas. Būtent čia mokiniai net 70 procentų savo mokymosi laiko skiria praktinių įgūdžių skatinimui. Mokiniai pradinę praktiką atlieka centre, kur mokosi realių amato subtilybių. Dalį praktinio mokymo paslaugų gali išbandyti ir regiono gyventojai. Kiekvienos profesijos mokiniai turi atlikti praktiką, o ją geriausiai atlikti realiose gyvenimiškose situacijose. Mes teikiame praktinio mokymo paslaugas ir kviečiame išbandyti jas regiono asmenims nedidelėmis kainomis, nes paslaugas atlieka mokiniai. Kiekvienas turbūt jau yra girdėjęs apie masažuotojų paslaugas, dabar dar teikiame ir automobilių techninės priežiūros paslaugas, stalių gaminius, robotikos užsiėmimus. Praktinio mokymo paslaugų spektrą plečiame ir kiekvienam siūlome vis kažką naujo ir naudingo. Dalis mokinių besimokydami gali išvykti į stažuotes kitose pasaulio šalyse, kad dar labiau pagilintų savo profesinį žinojimą. Čia jie dirba realiose darbo vietose ir grįžę būna labiau užtikrinti savo pasirinkimu.

 

Maitinimas. Elektrėnų profesinio mokymo centrą dažnas aplanko ir visai ne dėl mokymo paslaugų. Mes turime valgyklą, į kurią kasdien atvyksta svečiai pietų dėl ypatingai skaniai gaminamų ir nebrangių patiekalų. Be to, praktiniam mokymui yra įrengta ir mokomoji klasė - kavinė. Dažnas atvykęs gerokai nustemba patiekalų kokybe ir grožiu. Virėjų, konditerių profesijų mokiniai kasdien gamina šį tą viliojančio, o ten praktiką atliekantys padavėjų barmenų profesijos mokiniai aptarnauja svečius. Pasibaigus pietų metui, kavinėje visada galima užsisakyti picos ar pasimėgauti pieno kokteiliui.

 

Vaikų užimtumas. Elektrėnų profesinis mokymo centras jau ne vienerius metus didelį dėmesį skiria vaikų užimtumo skatinimui ir jų ugdymo poreikių tenkinimui. Didžiausias dėmesys skiriamas technologinėms kompetencijoms, STEAM ir robotikos sričių ugdymui. Vykdomos neformalios veiklos. Be to, mokslo metų eigoje per mokinių atostogas, organizuojamos vaikų stovyklos tiek kūrybiškumo tiek technologinių kompetencijų vystymui. Čia atvyksta ikimokyklinio amžiaus vaikai, kuriuos lydimi ir vedamės kartu iki pat vidurinio ugdymo.

 

Renginiai. Tikrai visi Elektrėnuose ir turbūt ir platesniame rate jau žino apie mūsų vykdomus nuolatinius renginius. Visi tikrai yra girdėję apie kasmet vykstančią Kaziuko mugę. Praeitų metų rudenį garsiai nuskambėjome suorganizavę Moliūgų parko šventę. Instaliacijos, muzika, pačių sodinti ir auginti moliūgai suviliojo ne tik miesto gyventojus, bet ir svečius. Buvom išgirsti plačiau nei įprastai. Šiemet vėl kartosime. Kiekvienais metais organizuojame tiek atvirų durų dienas tiek atvirų durų naktis. Jų metu kviečiame skirtingomis priemonėmis išbandyti save vienose ar kitose kompetencijose.

 

Labai svarbu žinoti, kad besimokantys mokiniai gali pretenduoti ir gauti pažangumo stipendiją, taip pat esant sunkiai materialinei situacijai, gauti socialinę stipendiją. Profesinio mokymo centras turi bendrabutį, todėl jame gali gyventi mokiniai. Elektrėnų profesinio mokymo centras rengia tarptautinius mainus ir stažuotes, todėl mokiniai turi galimybę vykti į tokias keliones.

Daugiau informacijos visada galite sužinoti paskambinę į Elektrėnų profesinio mokymo centrą atvykę į jį ar ww.epmc.lt svetainėje.

 

EPMC inf.

 

 <- Grįžti į atgal