Patvirtinta savivaldybės 2020 m. veiklos ataskaita

Vasario 24 d. tarybos posėdyje patvirtinta Elektrėnų savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaita, kurią pristatė meras Kęstutis Vaitukaitis. Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklą ir atstovavimą savivaldybės ir jos gyventojų interesams; tarybos narių lankomumą tarybos posėdžiuose; komitetų ir komisijų sandarą bei veiklą; mero veiklą; svarbiausius metų įvykius; savivaldybės atsinaujinimo darbus bei investicinių projektų įgyvendinimo rezultatus; savivaldybės atstovavimą Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Vilniaus regiono plėtros taryboje; ryšius su visuomene; savivaldybės 2020 metų biudžeto įvykdymą.

Meras Kęstutis Vaitukaitis Elektrėnų visuomenei ataskaitą kasmet pristatydavo kovo 11 dieną Elektrėnų kultūros centro salėje. Šįkart, dėl šalyje paskelbto karantino, ataskaita bus pristatoma savivaldybės interneto svetainėje https://www.elektrenai.lt/. O tuos, kas neturi galimybės naudotis internetu, su išsamia savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaita supažindiname „Elektrėnų žiniose“.

 

Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos ataskaita

Elektrėnų savivaldybės VI kadencijos (2019-2023 m.) tarybą sudaro 25 nariai, kurie 2020 metais veiklą tęsė susivieniję į frakcijas.

Savivaldybės tarybos daugumą – koaliciją sudaro LR liberalų sąjūdžio frakcija (9) ir Valstiečių ir konservatorių frakcija (5).

Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) koaliciją sudaro visuomeninio komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ frakcija (4) ir frakcija „Nepartinė savivalda“ (3). Opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė.

Savivaldybės tarybos mažumą sudaro Lietuvos socialdemokratų frakcija (4).

Elektrėnų savivaldybėje 2020 metais 3 tarybos narių įgaliojimai nutrūko prieš terminą. Arvydas Vyšniauskas (Lietuvos socialdemokratų partija) atsisakė mandato dėl nesuderinamų pareigų, Justina Zaleckienė (Lietuvos socialdemokratų partija) atsisakė mandato dėl nesuderinamų pareigų ir praleidžiama eilėje, Silva Lengvinienė (Visuomeninis rinkimų komitetas „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“), įgaliojimai nutrūko nesuėjus terminui, nes 2020-10-11 LR Seimo rinkimuose buvo išrinkta Seimo nare. Į jų vietą stojo Laimutė Ablingienė ir Algimantas Adomaitis.

Apie tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus gyventojai informuojami per vietinę spaudą, savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami www.elektrenai.lt interneto svetainėje „Taryba->Posėdžių transliacija“.

2020 metais tarybai ir komitetams svarstyti pateikta 305 sprendimų projektų, priimti 297 sprendimai. Sprendimų projektai tikrinti dėl atitikties teisės aktams ir suderinti su atsakingais administracijos specialistais, pateikti LR Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse – Vyriausybės atstovų įstaigai.

Įvyko 11 tarybos posėdžių, iš kurių 5 posėdžiai vyko nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis dėl šalyje paskelbto karantino ir ekstremalios situacijos.

 

Tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. VI.TS – 6 iš tarybos narių yra sudaryti 3 komitetai: Socialinių reikalų – posėdžiavo 9 kartus (4 nuotoliniu būdu), svarstė 165 klausimus, Ūkio reikalų – posėdžiavo 10 kartų (4 nuotoliniu būdu), svarstė 156 klausimus, Kontrolės – posėdžiavo 11 kartų (4 nuotoliniu būdu), svarstė 70 klausimų. Jie nagrinėja savivaldybės tarybai teikiamus klausimus, teikia išvadas bei pasiūlymus, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos sprendimai.

Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti ne tik savivaldybės tarybos nariai, bet ir valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019-05-28 sprendimu sudaryta 18 nuolatinių komisijų.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero teikimu sudaro savivaldybės tarybos kolegiją iš 10 savivaldybės tarybos narių, kuri yra tarybos patariamasis organas. Kolegija posėdžiavo 4 kartus.

Reglamento, patvirtinto 2020 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. V.TS-50, 103 punkte nustatyta, kad savivaldybės tarybos nariams, išskyrus merą ir jo pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Atlyginimas mokamas visiems tarybos nariams, o dirbantiems tarybos nariams mokamas už pagrindinėje darbovietėje negautą atlyginimą ir apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio dydis, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Faktiškas dirbtas laikas – tai laikas, praleistas savivaldybės tarybos, jos komitetų komisijų ir darbo grupių posėdžiuose pagal jų protokoluose fiksuotą laiką. 2020 m. tarybos nariams už darbo laiką atliekant tarybos nario veiklą išmokėta 70 331 Eur, tarybos nario veiklos išlaidų kompensacija – 32 140 Eur. Iš viso 102 471 Eur.

Elektrėnų savivaldybės taryba 2019 m. įvairiais sprendimais sudarė Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą, Nevyriausybinių organizacijų tarybą, Bendruomeninių organizacijų tarybą, Jaunimo reikalų tarybą ir patvirtino jų nuostatus.

Savivaldybės strategija

Elektrėnų savivaldybės taryba 2020-11-25 sprendimu „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros patvirtinimo“ patvirtino vieną svarbiausių savivaldybės planavimo dokumentų. Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

2020 metų rudenį buvo suformuluoti trys nauji Elektrėnų savivaldybės plėtros vizijos iki 2027 metų variantai: Jaunatviška vandens ir LED‘o sostinė, kurioje šviečia tvarios energetikos ir inovacijų žiburiai; Jaunas veržlus lyderis atviras investicijoms; Kryžkelė tarp keturių sostinių – kur šviesu, žalia ir saugu. Čia patogu gyventi, dirbti ir ilsėtis. Pagal vykdomų apklausų rezultatus, daugiausiai balsų sulaukė trečiasis vizijos variantas. Įvertinus savivaldybės strateginę būklę ir atskirų sektorių plėtros galimybes bei tendencijas, buvo suformuoti 3 plėtros prioritetai: Pažangi ekonomika ir aktyvi savivalda; Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė; Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė.

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

2020 metais Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas organizavo 11 tarybos, 9 Socialinių reikalų komiteto, 10 Ūkio reikalų komiteto, 11 Kontrolės komiteto posėdžių, parengė jų protokolus. Pagal savo kompetenciją Tarybos ir mero sekretoriatas rengė tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, informaciją spaudai bei kitus dokumentus.

Tarybos ir mero sekretoriatas interneto svetainėje administruoja skiltį TARYBA, kurioje viešinama tarybos, Tarybos ir mero sekretoriato veikla, teisės aktai, tarybos komitetų posėdžių protokolai, tarybos nariams sudaryta galimybė teikti savo nuomonę. Svetainės skiltyje NAUJIENOS skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, administruojama savivaldybės „Facebook“ paskyra. 2020 m. skiltyje NAUJIENOS paskelbta daugiau kaip 490 gyventojams aktualių pranešimų. Informacija skelbiama ir vietinėje spaudoje: „Elektrėnų žinios“, „Elektrėnų kronika“.

Elektrėnų savivaldybės mero veiklos ataskaita

Elektrėnų savivaldybės vizija – Lietuvos energetikos centras, patrauklus investuoti, su išplėtota darnia susisiekimo, sporto ir pramoginio turizmo infrastruktūra, patogus ir saugus gyventi.

Elektrėnų savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narė, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos  reglamentu.

Pagal LR vietos savivaldos įstatymą ir Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Elektrėnų savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą, o gyventojams – už savivaldybės veiklą.

Pagrindinės mero veiklos kryptys: darnaus tarybos darbo užtikrinimas, glaudus bendradarbiavimas su savivaldybės administracija, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis. Tinkamas Europos Sąjungos paramos ir kitų finansinių šaltinių lėšų panaudojimas, investicijų paieška, palankios investicinės aplinkos kūrimas.

Mero veikla

Savivaldybės meras priėmė gyventojus asmeniškai kiekvieną antradienį, o paskelbus šalyje karantiną – nuotoliniu būdu. Gyventojai turi galimybę kreiptis į merą ne tik priėmimo valandomis, bet ir elektroniniu paštu meras@elektrenai.lt, išdėstydami savo problemas, teikdami pasiūlymus, išsakydami nuomonę, pastebėjimus ir lūkesčius. Kai kurie gyventojai ateina pasikalbėti asmeniškai savivaldybei aktualiais klausimais.

Kiekvieną dieną vyksta savivaldybės vadovų, o pirmadieniais – skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimai, kuriuose aptariamos jau įvykdytos ar planuojamos atlikti užduotys, darbai. Tariamasi, diskutuojama, ieškoma sprendimų siekiant geriausių rezultatų.

Mero darbotvarkė yra viešinamos, t. y. kasdien skelbiamos interneto svetainėje www.elektrenai.lt.

Mero potvarkiai

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. 2020 metais buvo išleista 340 mero potvarkių, iš jų: 71 veiklos organizavimo, 129 personalo, 140 komandiruočių ir atostogų klausimais.

Ataskaitiniais metais sudarytos 7 darbo grupės, kurios nagrinėjo galimybę pertvarkyti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklą 2021–2025 metais, Vievio miesto gyventojų prašymą panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 17 d. sprendimą „Dėl projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimo“, konkurso „Elektrėnų žiburys“ nominacijų ir kandidatų atrinkimą, rengė Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 m. projektą.

Savivaldybės mero vardu gauti 1 804, išsiųsti 506 dokumentai fiziniams ir juridiniams (privatiems ir viešiems) subjektams.

Elektrėnų savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimas

Lėšos naudojamos savivaldybės reprezentacijai, atstovaujant savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje, numatomos tvirtinant savivaldybės biudžetą, nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų. 2020 m. Elektrėnų sav. mero fondui skirta 15 000 Eur, panaudota 11 638 Eur. Lėšos panaudotos apdovanojimams: sportininkui Artūrui Golovač, sporto inventoriui įsigyti, golfo turnyrui „Elektrėnų mero taurė“, tradiciniam 49 bėgimui – pusei maratono „Aplink Elektrėnų marias“, liaudiškos muzikos kapelų varžytuvėms; renginiams organizuoti: tarptautinei mokytojų dienai paminėti, ansamblio „Dubija“ 10-ies metų veiklos jubiliejaus renginiui, verslo popietei, pandemijos sąlygomis renginiui organizuoti „Kalėdos kitaip“; savivaldybei atstovauti; darbo susitikimams su Seimo nariais, ministerijų, Visagino savivaldybės atstovais, su savivaldybės dvasininkais.

Atstovavimas

Balandžio mėnesį šalia Elektrėnų atidaryta 1 MW saulės elektrinė. Šis įvykis žymi pirmos pasaulyje visiems šalies namų ūkiams prieinamos nutolusių saulės jėgainių platformos „Ignitis saulės parkai“ veiklos startą.

Savivaldybės meras bendravo su Elektrėnų savivaldybėje apsilankiusiais Lenkijos ambasados atstovais, kartu su kitais Vilniaus regiono savivaldybių merais nuotoliniu būdu susitiko su LR Prezidentu, susitiko su naujai išrinktu Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku. Dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovų susitikimuose, valdybos posėdžiuose, LSA suvažiavime. Meras dalyvavo Prezidento inicijuotame Regionų forume, LSA išplėstiniame pasitarime, nuotoliniame Ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės susitikime su LSA vadovybe. Meras aktyviai dalyvavo ir pirmininkavo 32 Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžiuose, kuriuose priimti 109 sprendimai. Spalio mėnesį Trakų salos pilyje aštuonių Vilniaus regiono savivaldybių merai pasirašė Tarybos steigimo sutartį. Įsteigta Taryba planuoja ir koordinuoja nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Vilniaus regione, įgyvendina regioninės plėtros skatinimo priemones, skatina socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp Vilniaus regiono savivaldybių, skatina savivaldybių bendradarbiavimą. Gruodžio mėnesį įvyko Tarybos kolegijos pirmasis posėdis, kuriame vienbalsiai pirmininku išrinktas Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

Atstovauta 17 civilinės bylos teismuose, 15 administracinės bylos teismuose.

Ryšiai su visuomene

Savivaldybės vadovai nuolatos informuoja visuomenę apie savo veiklą įvairiais visuomenės informavimo priemonių kanalais: savivaldybės savaitraščiuose „Elektrėnų kronika“, „Elektrėnų žinios“, „Savivaldybių žinios“; interneto svetainėje www.elektrenai.lt; Elektrėnų savivaldybės paskyroje „Facebook“. Visuomenė turi galimybę susipažinti su savivaldybės veikla, stebėti tarybos posėdžius, pateikti klausimus.

Demografinė padėtis

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Elektrėnų savivaldybėje gyveno 23 952 gyventojai. 2020 m. įregistruotos 83 santuokos, 358 mirtys, gimė 232 vaikai (126 mergaitės, 106 berniukai).

Sveikata

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2020 m. Elektrėnų savivaldybėje teikė 6 viešosios ir 1 privati įstaiga: VšĮ Elektrėnų ligoninė, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centras, VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras, UAB „MediCa klinika“. 2020-12-31 duomenimis, Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbo 543 darbuotojai, iš jų: 112 gydytojų, 153 slaugytojai ir 319 kito personalo darbuotojų. Dėl COVID-19 pandemijos gydymo įstaigos turėjo lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių ir rasti sprendimus, kaip kokybiškai organizuoti savo darbą: Elektrėnuose buvo įrengtas mobilus koronaviruso patikros punktas, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose suformuotos mobilios komandos, įsteigta ir veikė karščiavimo klinika, VšĮ Elektrėnų ligoninėje įsigyti ir pradėti naudoti keturi nauji dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai.

Socialinė parama

2020 m. akredituoti 9 savivaldybės teritorijoje vykdantys veiklą vaikų dienos centrai. Dešimčiai savivaldybės gyventojų skirta finansinė parama vandentiekio ir nuotekų tinklams įsivesti. Įgyvendinami projektai: „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“, „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“. 2020 m. pradėtas renovuoti Vievio bibliotekos pastatas, kuriame įsikurs Elektrėnų sav. VVG vaikų dienos centras „Vėjukai“; šeimos namai įsigijo du automobilius bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams. Įgyvendinant Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą 8 suaugusiems ir 1 neįgaliam vaikui su sunkia negalia pritaikyti būstai: įrengtas keltuvas, įsigytas laiptų kopiklis, elektrinė vonios kėdutė, atlikti aplinkos pritaikymo darbai ir kt.

Nuo 2020 m. kovo mėn. karantino laikotarpiu vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, esantiems saviizoliacijoje, 15 savanorių teikė visokeriopą pagalbą.

Švietimas

2020 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose mokėsi 2 650 mokinių pagal bendrojo ugdymo programas, 255 pagal priešmokyklinio, 898 – pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Rezultatų rodikliai patenka tarp trečdalio vidutinių ir prasčiausių rodiklių, tad būtina plėtoti mokytojų kompetencijas, siekiant gerinti pagrindinio ugdymo programos lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus, o vidurinio ugdymo programos – matematikos pasiekimus.

Sumažėjo klasių komplektų, kuriuos sudaro mažiau nei 8 mokiniai. Padidėjo vidutinis pagrindinio ugdymo klasės komplekto dydis.

2020 m. pradėtas įgyvendinti Elektrėnų savivaldybės gabių ir talentingų mokinių skatinimo tvarkos aprašas, pagal kurį mokiniai apdovanojami už akademinius, meninius ir sportinius pasiekimus.

Kultūra

Siekiant išsaugoti ir populiarinti savivaldybės paveldą ir tradicijas, savivaldybėje sudarytos palankios sąlygos visuomenei dalyvauti kultūriniame gyvenime, skatinama kultūrinė veikla. Kultūros renginiai finansuojami konkurso būdu. 2020 m. paremtas 21 kultūros projektas, bendra finansavimo vertė – 30 000 eurų.

Savivaldybėje vyko tradiciniai renginiai, tautodailininkų darbai eksponuoti Vilniaus regiono konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“, vykdyta kasmetinė nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena, 2020 m. užpildyta 15 nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos aktų, patikrinta 74 neprižiūrimų kapaviečių būklė (neprižiūrimomis patvirtintos 66 kapavietės), atlikti 8 paminklotvarkos darbai, kuriems iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto skirta 26 370,76 Eur.

Visus 2020 metus vyko įvairūs renginiai ir valstybinių švenčių paminėjimai. Svarbiausi renginiai vyko Elektrėnų miesto 60-mečio, parapijos 30-mečio ir savivaldos 20-mečio jubiliejų progomis. Meras įteikė Elektrėnų savivaldybės garbės piliečių regalijas Dainiui Zubrui ir Dariui Kasparaičiui.

Sportas

2020 metais dėl besitęsiančios epidemijos nebuvo gausūs renginiai, tačiau tradiciniai sporto renginiai įvyko: 13-as bėgimas „Nepriklausomybės mylia“, 49-as bėgimas „Aplink Elektrėnų marias“, Lietuvos supermoto čempionato I etapas, 23 bėgimas Juodojo kaspino dienai paminėti, galiūnų varžybos, tarptautinis automobilių ralis, Europos savaitės „BeActive“ sporto veiklos. Patvirtintos prioritetinės savivaldybės sporto šakos – dziudo, ledo ritulys, buriavimas ir vandensvydis. Įsteigta futbolo akademija.

Gyvenamosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimas

Baigti Vievio kultūros centro pastato statybos darbai (2020 m. panaudota 686,89 tūkst. Eur), įsigyta garso valdymo, vaizdo, apšvietimo įrangų komplektai, choro laiptai, scenos blokas ir kitos įrangos, būtinos kultūros centro pastatui įrengti ir pritaikyti kultūrinei veiklai vykdyti (skirta 544 tūkst. Eur).

Baigiami darbai buvusiame atrakcionų parke „Vaikų pasaulis“, suremontuota Vievio gimnazijos sporto salė, Elektrėnų pradinėje mokykloje pertvarkytos buvusios sporto salės patalpos; baigta statyti gaisrinė Semeliškėse, naujo pastato statybai skirta daugiau kaip 400 tūkst. Eur, planuojama baigti tvarkyti aplinką aplink pastatą 2021 m. Sutvarkyta viešoji erdvė Gilučių kaime; įrengtas Semeliškių vaikų dienos centras Semeliškių seniūnijos pastate, darbai atlikti už 20 000 Eur. Pradėtas Beižionių daugiafunkcio centro perplanavimas I aukšte, kuriame įsikurs Beižionių seniūnija ir ugniagesių gelbėtojų komanda. Pakalniškėse įgyvendintas projektas „Socialinių paslaugų plėtra Pakalniškių kaime“. Baigtas įgyvendinti projektas „Pylimų vaikų darželio pastato pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai“. Įgyvendinus projektą „Nuotekų išvadų įrengimas aglomeracijoje Elektrėnai–Vievis“, prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti 67 būstai. Atliktas Elektrėnų miesto Draugystės, Sodų, Šviesos, Trakų, Pergalės gatvių ir kiemų remontas, išasfaltuota Mokyklos gatvė Žebertonių kaime, Vievyje buvo vykdomas Vilniaus g. rekonstrukcijos II etapas, Šarkinės gatvėje įrengta šviesoforinė sankryža, Rungos gatvės ir pėsčiųjų takų, Lingių gatvės kapitalinis remontas, pradėti Slėnio gatvės įrengimo darbai.

Ekologija

Elektrėnų savivaldybėje įrengtos 52 konteinerių aikštelės su požeminiais konteineriais. 2021 m. bus įrengta dar 13. Per metus surinktos 5 364 tonos mišrių komunalinių atliekų.

Žemės ūkis

Savivaldybės teritorijoje sutvarkyta 4,7 km griovių ir juose esančios 65 žiotys, 10 pralaidų. Atlikti griovių priežiūros (šienavimo) darbai – 11,58 km. Įregistruota 81, išregistruota 66, atnaujinta 520 ūkininkų ūkių. Užpildytos 997 paraiškos gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, įbraižyti 9 322 laukai, bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas – 16 107 ha. Užpildytos 84 paraiškos gauti kompensacijas už papildomą bičių maitinimą. Įregistruoti 228 traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos, atliktos 448 techninės apžiūros.

Bendruomenės

Elektrėnų savivaldybėje veikia nevyriausybinių organizacijų taryba, 31 Elektrėnų savivaldybės vietos bendruomenė, daugiausia – Vievio seniūnijoje (20).

2020 m. „Elektrėnų žiburiai“

Susidariusi situacija privertė kitaip padėkoti labiausiai nusipelniusiems Elektrėnų savivaldybės žmonėms. Uždraudus masinius renginius nuspręsta, kad konkurso „Elektrėnų žiburiai“ nugalėtojai bus pasveikinti kovo 11 d. Konkurso nugalėtojų sveikinimo ceremonijos parengtą vaizdo įrašą bus galima pamatyti savivaldybės „Facebook“ paskyroje.

Apibendrinimas

„Gerbiamieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai, Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai!

Įpusėjo VI kadencija. Praėjo dar vieni darbo metai, kurie visam pasauliui buvo kitokie. Buvome priversti mokytis kitaip dirbti, bendrauti, mąstyti, kitaip gyventi, bet gyvenimas nesustojo, tik kiek pasikeitė. Paskelbus karantiną, tarybos, komitetų, komisijų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu. Ir toliau buvo vykdomi numatyti darbai, įgyvendinami įvairūs projektai.

Kartu su visa Lietuva minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, kitas valstybines šventes, vyko įvairūs renginiai, šventėme Elektrėnų miesto 60, Elektrėnų savivaldybės 20, Elektrėnų parapijos 30 metų sukaktis.

Mūsų laukia nauji darbai, nauji iššūkiai. Tik būdami susitelkę, vieningi ir aktyvūs, galime pasiekti puikių rezultatų, įveikti iškilusius sunkumus ir problemas. Tad ir šiais metais, tikiuosi, kad, nepaisant skirtingų nuomonių, išsakytų skirtingų pozicijų, pavyks rasti bendrą sutarimą ar sprendimų būdus ir priimti daug svarbių ir aktualių savivaldybės gyventojams sprendimų, kurie pagerins gyvenamąją aplinką, padidins savivaldybės patrauklumą, pritrauks investicijų.

Ataskaita parengta apibendrinus savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitas ir kitą informaciją, kuri yra svarbi analizuojant praėjusių metų veiklos rezultatus.

Dėkoju visiems tarybos nariams, administracijos darbuotojams, įstaigų, organizacijų vadovams ir visai bendruomenei už darbą, už išsakytą nuomonę, priimant svarbius savivaldybei sprendimus, už diskusijas, už paramą ir Jūsų kiekvieno asmeninį indėlį įgyvendinant Elektrėnų savivaldybės strategiją. Dėkoju už komandinį darbą.

Būkime pilietiški, sveiki, saugokime savo artimuosius ir vieni kitus, kartu kurkime mūsų Elektrėnų krašto gerovę!“ (Meras Kęstutis Vaitukaitis)

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal