LIETUVA PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ. 1922 m. sausio mėn. Nr. 1.

Gerbiami skaitytojai, noriu jums pristatyti tęstinį projektą apie tai, kas vyko Lietuvoje prieš 100 metų. Kuo gyveno mūsų tautiečiai, kuo jie domėjosi, kokios bėdos juos slėgė. Pastudijavus tų laikų spaudą, pasirodo, žmones jaudino panašios problemos, kaip ir šiandien. Dirbo, sportavo, domėjosi kultūra, bandė atrasti save įvairiose veiklose.

Skaitytojams kas mėnesį bus pristatoma trumpa 1922 metų spaudos apžvalga apie svarbius ir įdomius įvykius Lietuvoje ir Trakų apskrityje. Tai ir politiniai, ekonominiai, kultūriniai ar sporto įvykiai ir įvairių organizacijų veikla. Medžiaga surinkta iš tuomet leistų laikraščių ir žurnalų – „Karys”, „Lietuva”, „Lietuvos sportas”, „Trimitas” ir kt.

- Lietuva – Pasaulio pašto sąjungos narys. Lietuva jau priimta į Pasaulinę pašto sąjungą ir nuo š. m. sausio 1 d. yra jos teisėtas narys.

                      - Maskvoje nužudytas Lietuvos karo atstovo padėjėjas. Sausio 2 d. 6 val. vakaro Lietuvių atstovybės rūmuose nužudytas karo atstovo Maskvoje padėjėjas Avižonis.

                      - Ministerių kabineto atsistatydinimas. 1922 m. sausio 18 d. Ministeris Pirmininkas Dr. K. Grinius įteikė p. einančiam Respublikos Prezidento p. Steigiamojo Seimo pirmininkui pareiškimą apie Ministerių Kabineto atsistatydinimą.

                      - Čekoslovakija pripažino Lietuvą de jure.

                      - Islandija pripažino Lietuvą de jure. Islandijos konsulas Lietuvai p. Biering sausio 31 d. įteikė mūsų Užsienio reikalų ministeriui Islandijos vyriausybės raštą, kuriuo Islandija pripažįsta Lietuvą nepriklausoma valstybe de jure.

                      `- Amerikiečių dovana. Sausio 12 d. į Kauną parėjo brangi Amerikos Lietuvių dovana – Laisvės Varpas. Šis Varpas, nulietas Amerikos Lietuvių aukomis, pargabentas pas Karo Muziejų ir lig pakeliamas į bokštą, šią savaitę, bus rodomas Karo muziejuje. Varpas turi šiuos parašus iš vienos pusės: „Lietuvių Seimas Amerikoj Chicagoj metai 1919 birželio mėnesio 8 – 11 d. Lietuvai” iš kitos: „Skambink per amžius sūnams Lietuvos. Tas laisvės nevertas, kas negina jos”.

Varpas pirmą kartą skambins šiemet Vasario 16 d., kuomet bus jo priėmimo ir pašventinimo šventė.

                      - Nelaimė. Viena panelė sausio 15 d. vėžydamasi sporto rogutėmis visai sulaužė sau vieną koją.

                      - Greitosios pagalbos stotis. Miesto gydytojų susirinkime nutaria įsteigti Kaune greitosios pagalbos stotį. Dvi naujos greitosios pagalbos karietos jau rengiamos.

                      - Nauja automobilių bendrovė. Kaune atidaryta nauja automobilių bendrovė „Express”, kuri vežioja automobiliais paštą ir drauge keliauninkus.

                      - Lietuvių konferencija Amerikoje. Amerikos lietuvių konferencijoje Neu – Jorke priimta rezoliucija apie aukso ir sidabro fondo sudarymą, kaip Lietuvos aukso valiutos pagrindo.

                      - Ispanijos (gripės) liga. Klaipėdą pasiekė Ispanijos liga. Ypatingai išsiplatinusi dirbtuvėse ir šiaip vietose, kur daug žmonių gyvena bendrai. Seminarijos auklėtinių tarpe susirgo 30.

                      - Loterija. Lietuvos Raudonasis Kryžius organizavo visai Lietuvai nuolatinę loteriją. Sąlygos labai patogios. Pusė visų bilietų, t. y. kiekvienas antras bilietas laimi, taip kad laimingu atveju bilieto savininkas iš karto gali laimėti 500 000 auksinų. Laimėjimai bus išmokami po dviejų dienų laimėjimo sąrašo paskelbimo. Bilietai bus parduodami sausio mėn. pabaigoje kontragentūroje „Viltis”.

                      - Apie parduotą miško medžiagą Trakų urėdijoje. Merčinskis ir Bergeris nupirko Vievio girininkijoje miško iš Šešenio. Varšavskis ir Ko. nupirko Vievio girininkijoje miško iš Podlapojo ir Bekšteinių.

                      - Iš šaulių gyvenimo. Būdzyliai (Semeliškių vals.). Pas mus žmonės tartum apmirę. Tik riejasi tarpu savęs, o daugiau nieko. Laikraščių neskaito, nes esą laikraščiai melagiai. Geriau pas Slomą bonkutę pabučiuoti už 30 auksinų negu laikraštis.

                      - Iš šaulių gyvenimo. Darsūniškis. 1922 m. sausio mėn 6 d. Darsūniškio šaulių rūpesčiu Darsūniškio mokyklos salėje buvo surengtas vakaras su vaidinimu „Daina be galo” ir trumpa komedija „Diedas ir Boba”. Vaidintojai buvo daugumoj vietiniai šauliai. Vakarėlio pelnas skiriamas Lietuvos gynimo komitetui.

                      - Iš šaulių gyvenimo. Kruonis. Kruonio šaulių būrys susikūrė dar 1920 m. rudenį. Dabar būrys žymiai padidėjo. Būrio vakaras įvyko sausio 8 d.

                      - Iš šaulių gyvenimo. Semeliškės. Kaip Semeliškių būrys gyvuoja jau metus. Pernai atsižymėjo kovoj ypač ties Babriškiais.

                      - Aukštųjų karininkų kursų Pirmoji laida. Sausio 29 d. tapo išleista pirmoji laida – 50 žm. Aukštųjų karininkų kursų.

                      - Laikrodis Muziejaus bokšte. Šį mėnesį Karo Muziejaus bokšte bus pastatytas naujai pargabentas iš užsienio laikrodis, kuris muš visam miestui valandas ir pusvalandžius.

                      - Laikraštis „Laisvė”. Kauno miesto ir apskrities komendanto įsakymu uždarytas.

                      - „Keturi vėjai”. Kaune netrukus pradės eiti naujas meno laikraštis vardu „Keturi vėjai”. Eis jis tuo tarpu neperiodiniai. Redaguos poetas Kazys Binkis.

Laikraštis bus iliustruotas A. Galdiko, V. Jomanto ir kitų tapytojų darbais.

                      - Mūsų menininkai Amerikon. Sausio 12 d. į Amerikos Jungtines Valstybes išvažiavo p. p. Naujalis ir Žmuidzinavičius. Naujalis yra Amerikos lietuvių kviestas suruošti keletą koncertų, o Žmuidzinavičius išvažiavo Šaulių Sąjungos ir meno reikalais.

                      - Dar surasta mūsų pirmojo rašytojo Mažvydo raštai. Fil. dr. Jurgis Gerolis pernai gruodžio 23 d. Karaliaučiaus archyve surado Mažvydo Giesmių knygas (450 pusl. Storumo) išėjusias iš spaudos 1566 ir 1571 metais.

                      - Paskaita apie mėnulį. Sausio 31 d. 8 val. vakaro Kauno šaulių būrio klube įvyks paskaita. Skaitys astranomas Kuodaitis tema „Mėnulis”. Įėjimas šauliams 5 auks., pašaliniams – 10 auks.

                      - Pirmosios hockey rungtynės. Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos (LFLS) čiuožykloje Kauno Nemuno uoste sekmadienį sausio 22 d. 1 val. pirmą kartą Lietuvoje įvyko hockej rungtynės tarp Svečių ir LFLS komandų. Rungtynes 6 : 0 laimėjo LFLS.

                      - L. F. L. S. čiuožykla Kaune. Šiais metais, čia yra 3 čiuožyklos iš jų 2 privačios, o viena L. F. L. S. Ši čiuožykla yra didelė ir joj ne tik bėgti aplink, žaisti, figūras daryti ir tai lieka daug vietos, joje gali tilpti apie 200 žmonių.

 

Bus daugiau

 

                                                                                                                                  Istorikas Virgilijus POVILIŪNAS<- Grįžti į atgal