LIETUVA PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ. 1922 m. balandžio mėn. Nr. 4.

Tęsinys (pirma–trečia dalys Nr. 4 2022-01-28, Nr. 8 2022-02-24, Nr. 12 2022-03-25)

- Ispanija Lietuvą pripažins de jure. Ispanijos ministerių kabinetas svarstė Lietuvos Respublikos  pripažinimo de jure klausimą ir išreiškė pritarimą.

                      - Lietuvos delegacijos Genujoje nota. Mūsų delegacija Genujoje š. m. balandžio 12 d. įteikė Italijos užsienio reikalų ministrui ir Komisijos pirmininkui Švancerui notą, kuria reikalaujama, kad Lietuvą pripažintų Didžiosios valstybės de jure ir Lietuvai grąžintų Vilniaus kraštą bei Klaipėdą kraštą.

                      - Svetimšalių plūdimas Lietuvon. Dabar numatoma išsiųsti iš Lietuvos 24 svetimų valstybių piliečiai, neturintys teisės apsigyventi Lietuvoje.

                      - M. Yčas – Garbės konsulas. M. Yčas paskirtas Norvegijos Garbės konsulu Lietuvai.

                      - Lietuvių garlaivis Baltijoje. Žiemojęs Klaipėdos uoste Lietuvos Garlaivių bendrovės laivas „Kastytis” jau dvi savaites plaukioja Baltijos jūroje.

                      - Birštono kurorto atidarymas. Šių metų balandžio 7 d. Ministerių Kabinetas nutarė pavesti VRM Sveikatos departamentui atstatyti ir eksploatuoti Birštono kurortą. Tam tikslui skirti lėšas iš Valstybės biudžeto.

                      - Lietuvai pagražinti draugija. Draugijos tikslas yra puošti Lietuvos miestus, miestelius, sodžius ir kitas vietas, globoti istorines ir ypač gražias vietas. Draugijos metinis mokestis 25 auksinai.

                      - Traukinėlio katastrofa. Balandžio 8 d. ėjęs iš Šiaulių į Biržus siaurųjų geležinkelių traukinėlis nuvirto nuo Petraičių tilto. Nukautųjų nebuvo, bet sužeistųjų gana daug.

                      - Lakūnų žūtis. Dar dvi jaunos gyvybės paaukotos besiruošiant užkariauti orą. Ištikus nelaimei ore š. m. balandžio 29 d. žuvo du lakūnai: viršila Jonas Kačiušis ir mokinys Kazys Zakšauskas.

                      - Archyvai iš Rusijos. Š. m. balandžio 16 d. iš Maskvos išsiųsti į Lietuvą trys vagonai gražintų archyvų. Tame tarpe – Trakų iždinės archyvas.

- Rinkime aukas kareiviui P. Eimučiui atminti. Pradėjus remontuoti „Metropolito” viešbutį, reiktų pagerbti žuvusio kareivio Prano Eimučio atminimą, ginant JAV atstovybę. Todėl , manyčiau, kad reikia įmūryti atminimo marmurinę atminimo lentą. Tuo reikalų mūsų atstovas Čekoslovakijoje Donatas Malinauskas aukoja 100 auksinų.

- Naujas laikraštėlis. Trakų apskr. Kaišiadorių LJS skyrius pradėjo leisti šapirografuotą laikraštėlį  „Varpelis”. Eina du kartus į mėnesį su satyriniu priedu „Dzvaneliu”.

                      - Pamesti pasai. Vievis. Pamestą pasą Nr. 419709 – 409 išduotą Vincui Kazlauskui laikyti negaliojančiu. Radus pristatyti Vievio valsčiaus valdybai.

                      - Nauji pasai. VRM Pasų skyrius išleido naujos išvaizdos Lietuvos užsienio pasus.

                      - Prie Karo muziejaus. Generalinio štabo įsakymu Karo muziejaus bokšte 8 val. ryte bus keliamos Lietuvos valstybinė ir Tautinė vėliavos, o nuleidžiamos saulei už horizonto nusileidus.

                      - Mokinių protestas. Gautas Naisių pradžios mokyklos mokinių protestas prieš neteisingus mokytojo vaikų baudimus už mažiausius nusižengimus.

                      - Opera. Šiandiena sekmadienį, balandžio 2 d. vaidinama opera „Rigoletto” Kiprui Petrauskui dalyvaujant.

                      - Pavasario bėgimas. Sekmadienį, balandžio 2 d. 12 val. įvyko Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos suruoštas bėgimas „Croas Country”. Startas buvo duotas smiltynuose ties Kamendulių vienuolynu, o finišas – Vytauto kalne.

                      - Basketbolo rungtynės. Šių metų balandžio 23 d. Kaune pirmą kartą Lietuvoje įvyko basketbolo (krepšinio) rungtynės. Reikia pripažinti, kad varžybos buvo įdomios ir suteikė žiūrovams labai daug įspūdžio.

                      - Reklama. Meno kūrėjų draugija siūlo didelį kiekį tautiškų juostų, specialiai pritaikytų vyriškiems kaklaraiščiams.

                      - Mūsų pinigų kursas. Lietuvos pramonės ir prekybos bankas Kaune balandžio 28 d. nustatė tokį kursą: Amerikos doleris – 282, 39 auks.; Anglų svarai – 1253, 17 auks., Prancūzų frankai – 23, 39 auks.

                      Parengta pagal 1922 metų spaudą – „Karys”, „Lietuva”, „Lietuvos sportas” ir „Trimitas”.

 

                                                                                                            Istorikas Virgilijus POVILIŪNAS

Bus daugiau<- Grįžti į atgal