Elektrėnų socialinių paslaugų centrui suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2021 m. birželio 23 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centrui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas. Įstaiga sertifikuota trejiems metams. Elektrėnų socialinių paslaugų centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą.

Apie dalyvavimą atrankoje, vykdytas apklausas paprašiau papasakoti Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorę Dalytę KUTYREVIENĘ.

Papasakokite plačiau apie EQUASS sistemą. Kas tai?

EQUASS (angl. – The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema. Kiekvienas kokybės principas skaidomas į smulkesnius kokybės kriterijus. Specifiniai veiklos efektyvumo rodikliai rodo pasiekiamą veiklos efektyvumą laikantis kokybės kriterijaus. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Kada nutarėte dalyvauti atrankoje?

Elektrėnų socialinių paslaugų centras dalyvavo atrankoje ir 2019 m. liepos mėn. buvo pakviestas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Koks šio projekto tikslas?

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. Elektrėnų socialinių paslaugų centras pasirinko sertifikuoti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą.

Kaip viskas vyko ir kiek asmenų dalyvavo apklausose?

2019 – 2021 m. Elektrėnų socialinių paslaugų centras, vadovaudamasis EQUASS sistemos 10 kokybės principų (lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas) rengė projekto reikalavimus atitinkančius tvarkos aprašus, politikas ir sistemas, rengė atmintines, atliko paslaugų gavėjų, jų artimųjų bei įstaigos darbuotojų apklausas gyvenimo kokybės, partnerystės, teisių užtikrinimo, asmens įtraukimo į paslaugų planavimą bei vertinimą, paslaugų naudos ir tęstinumo, veiklos rezultatų temomis, rengė šių apklausų analizes, specifiniais veiklos efektyvumo rodikliais siekė aktualių rezultatų, kad būtų suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS Assurance ženklas. Diegiant EQUASS kokybės sistemą apklausose dalyvavo 35 dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjai, 31 jų artimasis bei 43 šią paslaugą teikiantys darbuotojai.

Kokia komanda atliko šį darbą?

Didžiulį darbą atliko Elektrėnų socialinių paslaugų centro EQUASS komanda: direktoriaus pavaduotoja Ieva Chmeliauskienė, Pagalbos namuose tarnybos vadovė Jurgita Rosokackienė, socialinės darbuotojos Daiva Bielskuvienė, Daiva Šareikienė, taip pat prisidėjo ir kiti įstaigos darbuotojai. Esu jiems labai dėkinga už tai, kad priėmė šį iššūkį ir savanoriškai įdėjo daug pastangų.

Kas nustatė, kad Jūsų įstaiga atitinka EQUASS kriterijus?

Įstaigoje buvo atliktas vidinis bei išorinis auditai, siekiant nustatyti, ar Elektrėnų socialinių paslaugų centras atitinka EQUASS kriterijus, ar pasiekė pagrįstų, aktualių rezultatų. Nepriklausomi auditoriai peržiūrėjo pagrindinius dokumentus, bendravo su darbuotojais, paslaugų gavėjais, partneriais, kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis. Vertinimo ir audito rezultatai išsamiai buvo aprašyti audito ataskaitose ir pateikti Europos reabilitacijos platformos ekspertų grupei Briuselyje galutiniam vertinimui sertifikatui gauti.

Vykdydami šį projektą turėjome galimybę ekspertų padedami įsivertinti bei patobulinti teikiamos dienos socialinės globos paslaugų kokybę ir atkreipti dėmesį į svarbiausius principus, kriterijus, organizuodami visų įstaigos paslaugų teikimą.

Dėkoju už pokalbį ir nuoširdžiai sveikinu su tokiu aukštu įvertinimu.

Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal