Bus tobulinama mažų biudžetinių įstaigų veikla

Trečiadienį Vyriausybės pasitarime iš esmės pritarta vykdomosios valdžios sistemoje veikiančių mažų įstaigų, kuriose dirba iki 20 darbuotojų, skaičiaus mažinimui, jungiant panašias funkcijas atliekančias įstaigas ir centralizuojant bendrųjų funkcijų atlikimą.

Vyriausybės pasitarime vadovautasi Viešojo valdymo tobulinimo komisijos sprendimu, kad biudžetinei įstaigai netikslinga likti atskiru juridiniu asmeniu, jei jos atliekamos funkcijos dubliuojasi ar yra artimai susijusios su kitos įstaigos veikla.
Dalį nagrinėtų įstaigų siūloma reorganizuoti įtraukiant į ministerijų struktūras (prie ministerijų veikiantys žinybiniai archyvai ir bibliotekos), dalį siūloma sujungti su kitomis įstaigomis, atliekančiomis funkcijas giminingose srityse (Audito ir apskaitos tarnybą sujungti su Turto vertinimo priežiūros tarnyba, Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sujungti su Vyriausiąja administracinių ginčų komisija), dalį teritoriniu principu veikiančių įstaigų siūloma sujungti į vieną juridinį asmenį (gestų kalbos vertėjų centrai).
Iš 73 biudžetinių įstaigų, kuriose dirba iki 20 darbuotojų, Viešojo valdymo tobulinimo komisija siūlo 32 įstaigas reorganizuoti (prijungti prie ministerijos, kitos įstaigos prie ministerijos ar sujungti vieną su kita); dėl kitų 32 įstaigų sprendimus priimti vėliau, atlikus funkcijų peržiūras, vidaus auditus ar patvirtinus strateginius dokumentus, o dar 9 įstaigų statuso nekeisti ir šių įstaigų nereorganizuoti. Įgyvendinus šias rekomendacijas, biudžetinių įstaigų skaičius sumažėtų 26 įstaigomis.
2012 metais Lietuvoje viešajame sektoriuje veikė 538 biudžetinės įstaigos, mažos įstaigos sudarė apie 14 proc. Reorganizavus dalį mažų biudžetinių įstaigų tikimasi geresnio funkcijų atlikimo ir efektyvesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo. Komisija rekomenduos Vyriausybei, kad reikiamų teisės aktų projektai būtų parengti iki 2014 m. liepos 1 d., kartu pateikiant informaciją apie numatomą žmogiškųjų ir finansinių išteklių sutaupymą.


Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija<- Grįžti į atgal