Pamokos muziejuose – ilgalaikio bendradarbiavimo perspektyva

Lietuvos muziejų asociacija, gavusi LR švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo plėtros veiksmų, pateikė prašymą Europos socialinio fondo agentūrai dėl įgyvendinamo projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis.


Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (toliau – Projektas) papildomo finansavimo. Dvišalis papildomas susitarimas planuojamas pasirašyti artimiausią savaitę. Gautos lėšos, kurias sudarys Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto skirti 500 tūkst. litų, bus panaudojamos mokymo ir mokymosi muziejuje bei muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo strateginei plėtrai užtikrinti.

Naujų projekto veiklų tikslas - parengti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo ilgalaikės plėtros galimybių studiją/strategiją iki 2020 m., kuri leistų apibrėžti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo plėtros kryptis. Muziejų lankymas kaip formaliojo ugdymo programos dalis jau kelis dešimtmečius yra efektyviai naudojamas kai kuriose ES šalyse ir yra gerai vertinamas dėl galimybių naują informaciją (istorijos, archeologijos, menų, literatūros, gamtos, tiksliųjų mokslų, inžinerijos ir kt. sričių) sieti su muziejaus tematika  ir ekspozicijomis bei patraukliais ugdymo metodais.

„Lietuvos muziejai turi didelį formaliojo ir neformaliojo ugdymo potencialą, - sako Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. – Švietimo bendruomenės poreikių tyrimo rezultatai parodė, jog pedagogai ir moksleiviai teigiamai vertina pamokas muziejuose, kuriuose yra daugiau vaizdinių priemonių. Beveik dešimtmetį trukęs dialogas su Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais dėl efektyvesnio muziejų resursų panaudojimo mokyklų bendrojo ugdymo veikloje bus įtvirtintas bendradarbiavimo plėtros veiksmų planu.”

Tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo siekis – išdava sėkmingai įgyvendinamo projekto (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2012 m. sausis – 2014 m. kovas) edukaciniuose užsiėmimuose/pamokose muziejuose dalyvavo 147 mokyklos iš 37 šalies savivaldybių, per 340 mokytojų dalykininkų  ir pradinio ugdymo mokytojų, pagal muziejų parengtas ne mažiau nei 8 ak. val. trukmės neformaliojo švietimo programas apmokyta per 9 tūkst. moksleivių.

Pratęstas projektas numato kvalifikacijos kėlimą ne mažiau kaip 160-čiai mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos, tame tarpe ir muziejų, darbuotojų, suteikiant jiems tarptautinės patirties, strateginio planavimo inovatyviais metodais įgūdžių, reikalingų sėkmingai muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtrai nacionaliniu lygmeniu. Edukacinės patirties sklaidai užtikrinti planuojama įvairi kvalifikacijos tobulinimo stažuočių Lietuvoje bei užsienyje veikla: muziejams - projekto partneriams bei projekte nedalyvavusių muziejų – Lietuvos muziejų asociacijos nariams.

Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės finansuojamame muziejų asociacijos projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ dalyvauja muziejai – projekto partneriai - Lietuvos dailės, Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejai, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos aviacijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos energetikos, Literatūrinis A. Puškino, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Rokiškio krašto, Kretingos, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejai ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, vienijanti keturis memorialinius muziejus (V.Krėvės, B.Grincevičiūtės, V.Mykolaičio-Putino ir Venclovų).

LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 90 muziejų.  Asociacijos  tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.


Rita Mikailienė, Lietuvos muzieju asociacija<- Grįžti į atgal