Komisija žengia konkrečius žingsnius, kad sustiprintų ekonominę ir pinigų sąjungą

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) padėtis šiandien daug geresnė nei prieš finansų krizę. Vis dėlto, nepaisant pažangos, visų pirma sustiprinto ekonomikos valdymo ir pradėtos formuoti bankų sąjungos, EPS šiandien dar nesukurta. Skirtingų euro zonos šalių ekonomikos rezultatai labai nevienodi.

Beveik 18 mln. žmonių neturi darbo ir daugelis mūsų visuomenės narių atsidūrė prie socialinės atskirties slenksčio, todėl reikia nuveikti daug daugiau, kad euro zona taptų visapusiškai tvirta. Europos Komisija dabar įgyvendina konkrečias priemones, kad suvaldžius krizę, kaip reikėjo, pastaraisiais metais, būtų kuriama stipresnė visavertė sąjunga, kuri ateityje būtų pagrįsta ilgalaikiu, teisingu ir teisėtu demokratiniu pagrindu ir padėtų skatinti darbo vietų kūrimą, augimą ir visų piliečių gerovės didėjimą. Ši vizija išsakyta Penkių pirmininkų pranešime. Ji bus įgyvendinta keliais etapais, kad per dešimt metų būtų sukurta EPS.
Pristačius Penkių pirmininkų pranešimą, kurį parengė Komisijos, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo, Euro grupės, Europos Centrinio Banko ir Europos Parlamento pirmininkai, Komisija 2015 m. liepos 1 d. pradėjo pirmąjį ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimo proceso etapą (tobulinimo darbais etapą). Šiandien jis papildomas konkrečiomis priemonėmis, kad būtų pradėtas įgyvendinti plataus užmojo EPS stiprinimo planas.
Komisijos narių kolegijos priimtą priemonių rinkinį sudaro persvarstytas Europos semestro modelis, kuris taikomas, be kita ko, vykdant intensyvesnį demokratinį dialogą ir dar labiau tobulinant ekonomikos valdymo priemones, pavyzdžiui, sukuriant nacionalines konkurencingumo valdybas ir patariamąją Europos fiskalinę valdybą; ir vieningesnio atstovavimo euro zonai tarptautinėse finansų institucijose, konkrečiai Tarptautiniame valiutos fonde, taisyklės. Rinkinyje taip pat nurodyti bankų sąjungos kūrimo žingsniai, visų pirma Europos indėlių garantijų sistemos sukūrimas ir priemonės, kurių reikia, kad būtų dar labiau sumažinta rizika bankų sistemoje.
Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europos ekonominei ir pinigų sąjungai reikia tvirto pagrindo jau vien tam, kad ji būtų atsparesnė būsimiems sukrėtimams ir kad galėtume spręsti mums kylančias pasaulinio masto problemas. Šiandien siūlome konkrečias priemones, kuriomis pagerinsime ES ekonomikos valdymo taisykles, kurios paskutinį kartą buvo patobulintos iš karto po krizės. Taisyklės yra, tačiau turime jas geriau taikyti. Per artimiausius dvejus metus turėsime susitarti dėl platesnio masto pokyčių, kurių reikės mūsų ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti.“
Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Šiandienos priemonių rinkinio tikslas – atgaivinti ekonominę ir socialinę konvergenciją mūsų valiutos sąjungoje. Kitu etapu bus siekiama užtikrinti politinę konvergenciją ir demokratinį atsinaujinimą.“
Komisijos narių kolegijos sutartos priemonės padės stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Konkrečiai priemonių rinkinį sudaro:
1) Euro zonos išorės atstovavimas
Euro zonos išorės atstovavimas neatitinka didėjančio bendrosios valiutos zonos ekonominio ir finansinio svorio. Antai, JAV doleriui tarptautiniuose ekonomikos ir finansiniuose forumuose atstovauja vienas tvirtas atstovas, o euro zonos valstybės narės nesilaiko vieningos pozicijos. Todėl Komisija išdėsto planą, kaip euro zonos valstybės narės dėl bendro intereso galėtų laikytis vieningos pozicijos. Visų pirma Komisija siūlo užtikrinti vieningą atstovavimą euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde, euro zonos atstovu paskiriant Euro grupės pirmininką. Komisija siūlo šio tikslo siekti keliais etapais (nurodytais čia).
2) Finansinės sąjungos kūrimo žingsniai
Būtinas žingsnis siekiant visavertės stiprios EPS, greta pažangos ekonomikos valdymo aspektais, yra bankų sąjungos sukūrimas. Nepaisant padarytos pažangos, euro zonos bankai ir valstybės vis dar pernelyg tarpusavyje susiję. Kad būtų sukurta bankų sąjunga, reikia įgyvendinti teisės aktus, dėl kurių jau sutarta, ir imtis kitų finansinio stabilumo didinimo priemonių.  
Bankų sąjungai dar trūksta bendros indėlių draudimo sistemos. Kaip Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pasakė savo pranešime apie Sąjungos padėtį, Komisija iki metų pabaigos pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl pirmų bendros Europos indėlių garantijų sistemos kūrimo žingsnių siekiant sukurti labiau Europos masto sistemą, nepriklausančią nuo vyriausybių biudžetų. Taip piliečiai galės būti tikri, jog jų indėlių saugumas nepriklauso nuo geografinės vietos, kurioje jie yra. Komisija pasiūlys perdraudimu pagrįstą sistemą, kuri neturės įtakos valstybių narių nacionalinėms sistemoms. Šiandienos priemonių rinkinį papildys šių metų pabaigoje pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Be to, Europos Komisija tebėra pasiryžusi toliau mažinti riziką ir vienodinti sąlygas bankų sektoriuje ir riboti grįžtamąjį bankų ir valstybių ryšį. Galiausiai, lygiagrečiai bankų sąjungos sukūrimui, vienas pagrindinių prioritetų yra kapitalo rinkų sąjunga.
3) Pertvarkytas Europos semestras
J. C. Junckerio vadovaujama Komisija per pirmuosius savo kadencijos metus jau iš esmės supaprastino Europos semestrą: šalių ataskaitas paskelbus dar vasario mėnesį, tai yra likus trims mėnesiams iki galutinio konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų parengimo, atsirado daugiau galimybių realiam dialogui su valstybėmis narėmis. Ateityje prieš konkrečioms šalims skirtas diskusijas pirmiausia vyks diskusijos dėl visos euro zonos, kad bendras problemas visi spręstų darniai.
Europos semestre ir EPS stiprinimo procese daug dėmesio bus skiriama užimtumo ir socialiniams klausimams. Šiuo požiūriu pagrindinį vaidmenį turėtų atlikti socialiniai partneriai. Komisija taip pat užtikrins, kad naujose makroekonominio koregavimo programose daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniam teisingumui, kaip skirta Graikijai, dėl kurios Komisija taip pat parengė savo pirmą socialinio poveikio vertinimą.
4) Ekonomikos valdymo priemonių tobulinimas
Pastaraisiais metais ekonomikos valdymo sistema buvo sustiprinta, išplėsta jos taikymo sritis, tačiau kartu ji tapo sudėtingesnė. Pirmininkas J. C. Junckeris savo politinėse gairėse įsipareigojo atlikti „į stabilumą orientuotą šešių dokumentų rinkinio ir dviejų dokumentų rinkinio peržiūrą“. Šie teisės aktai priimti neseniai ir Komisija, prieš nuspręsdama, ar reikia daugiau keisti teisės aktus, norėtų gauti daugiau pertvarkytų valdymo struktūrų taikymo faktų ir patirties pavyzdžių. Remdamasi iki šiol pasiektais rezultatais, Komisija pasiūlys praktinių patobulinimų, kad būtų konsoliduota praktika ir padidintas galiojančių taisyklių skaidrumas, nuspėjamumas, taigi ir efektyvumas. Kad papildytų ir sustiprintų ekonomikos priemonių rinkinį, Komisija, atsižvelgdama į Penkių pirmininkų pranešimą, Komisija taip pat siūlo įkurti nacionalines konkurencingumo valdybas ir patariamąją Europos fiskalinę valdybą.

Nacionalinės konkurencingumo valdybos

Komisija rekomenduoja Tarybai rekomenduoti valstybėms narėms įkurti nacionalines konkurencingumo valdybas, kurios stebėtų konkurencingumo srities rezultatus ir politiką. Valdybos turėtų būti kuriamos pagal tam tikrus minimalius kriterijus, kuriais atsižvelgiama į valstybių narių įvairovę, ir netrukdyti socialiniams partneriams atlikti savo vaidmens.

Europos fiskalinė valdyba

Komisija kuria nepriklausomą patariamąją Europos fiskalinę valdybą, kuri i) vertintų, kaip įgyvendinama ES fiskalinė sistema, ii) patartų dėl tinkamos visos euro zonos fiskalinės krypties, iii) bendradarbiautų su valstybių narių fiskalinėmis tarybomis iv) teiktų specialius patarimus pirmininko prašymu.
Administraciniu požiūriu valdyba bus nepriklausoma Komisijos aprūpinama įstaiga, kurią sudarys penki ekspertai.

Tolesni veiksmai

Penkių pirmininkų pranešime nustatyti trys skirtingi EPS kūrimo etapai. Šiandienos priemonių rinkinys skirtas pirmajam etapui ir pasirengimui įgyvendinti antrąjį etapą.
- Pirmasis etapas, arba „tobulinimas darbais“ vyks 2015 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.: naudojantis turimomis priemonėmis ir galiojančiomis sutartimis bus stiprinamas konkurencingumas ir struktūrinė konvergencija, vykdoma atsakinga fiskalinė politika nacionaliniu ir euro zonos lygmenimis, baigta kurti finansinė sąjunga ir stiprinama demokratinė atskaitomybė.
- Antrasis etapas, arba „EPS sukūrimas“: bus imtasi didesnio poveikio veiksmų, kad konvergencijos procesas taptų labiau įpareigojantis, pavyzdžiui, suformuojant bendrai sutartų konvergencijos rodiklių rinkinį, kuris būtų teisinio pobūdžio, ir euro zonos iždą.
- Paskutinis etapas bus baigtas ne vėliau kaip 2025 m. Kai bus įgyvendintos visos priemonės, glaudžiai integruota reali EPS visų bendrą valiutą įsivedusių ES valstybių narių piliečiams užtikrins stabilumą ir gerovę, todėl kitoms ES valstybėms narėms atrodys patrauklu prie jų prisijungti, jeigu jos tam pasirengusios.
Rengdama perėjimą nuo pirmojo prie antrojo etapo, Komisija 2017 m. pavasarį paskelbs baltąją knygą, kurioje apibrėš, kokių tolesnių veiksmų, įskaitant teisines priemones, reikia imtis, kad būtų baigtas antrasis EPS kūrimo etapas. Šį baltoji knyga bus parengta konsultuojantis su kitų ES institucijų pirmininkais. Kad pasirengtų toms konsultacijoms ir paskatintų plačius sluoksnius įtraukiančius debatus, Komisija visoje ES padės rengti diskusijas ir viešus debatus. 2016 m. viduryje Komisija suburs ekspertų grupę, kuri svarstys teisines, ekonomines ir politines prielaidas, kurios pagrįstų ilgesnio laikotarpio pasiūlymus, kaip nurodyta Penkių pirmininkų pranešime.

Pagrindinė informacija

Sukurti stipresnę ir teisingesnę ekonominę ir pinigų sąjungą yra vienas iš dešimties Komisijos pirmininko J. C. Junckerio politinių gairių prioritetų. 2015 m. birželio 22 d. pristatytas Penkių pirmininkų pranešimas suteikia pagrindą per ateinantį dešimtmetį šį tikslą pasiekti. Pranešimas parengtas 2014 m. spalio mėn. vykusio euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2014 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo dalyvių prašymu.
Penkių pirmininkų pranešime siūlomas plataus užmojo, tačiau pragmatiškas planas sukurti EPS vienu metu siekiant pažangos keturiose srityse: pirma, kuriant tikrą ekonominę sąjungą, kurioje kiekvienos šalies ekonomika turėtų klestėjimą pinigų sąjungoje užtikrinančių struktūrinių ypatumų; antra, kuriant finansinę sąjungą, kurioje mažinant su finansiniu stabilumu susijusią riziką užtikrinamas mūsų valiutos vientisumas pinigų sąjungoje ir didinamas dalijimasis rizika su privačiuoju sektoriumi; trečia, kuriant fiskalinę sąjungą, kurioje užtikrinamas fiskalinis tvarumas ir fiskalinis stabilizavimas; ketvirta, kuriant politinę sąjungą, kuri realiai sustiprindama demokratinę atskaitomybę, teisėtumą ir institucijas yra visų minėtų sąjungų pagrindas.

http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/21102015_ekonomine_pinigu_sajunga_lt.htm<- Grįžti į atgal