ES skirs 53 mln. EUR tarpvalstybiniam Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimui didinti

Š. m. gruodžio 16 d. Europos Komisija priėmė naują tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą „INTERREG V–A Lietuva – Lenkija“, kurios biudžetas – 62 mln. EUR, iš kurių daugiau kaip 53 mln. EUR skirti iš Europos regioninės plėtros fondo.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „INTERREG programos – tai konkretus pavyzdys, kaip ES padeda piliečiams spręsti bendrus uždavinius ir išnaudoti bendrą potencialą. Šiandien priimta programa Lenkijai ir Lietuvai sudaromos sąlygos stiprinti pasienio regionų integraciją, visų pirma aplinkos apsaugos ir tvaraus turizmo srityse.“
Įgyvendinant programą taip pat bus skatinama socialinė įtrauktis, darbuotojų mobilumas Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje ir viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas.
Pagrindiniai faktai:
Lietuvoje programa „INTERREG V–A Lietuva – Lenkija“ bus vykdoma Alytaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės ir Vilniaus apskrityse (išskyrus Vilniaus miestą), o Lenkijoje – Luko, Suvalkų ir Balstogės apskrityse. Už programos valdymą atsakinga Vilniuje esanti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Keturi programos prioritetai:
1.tausus gamtos ir kultūros išteklių naudojimas turizmo tikslams (17 mln. EUR ES lėšų);
2.užimtumas ir darbuotojų judumas (12,4 mln. EUR ES lėšų);
3.socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokio pobūdžio diskriminacija (8,2 mln. EUR ES lėšų), visų pirma sudarant daugiau sąlygų gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas toje teritorijoje, tarpvalstybinių NVO tinklų kūrimas ir bendros sporto veiklos skatinimas;
4.tarpvalstybinio viešųjų institucijų bendradarbiavimo didinimas siekiant plėtoti labiau integruotas ir geresnes viešąsias paslaugas (12,4 mln. EUR ES lėšų).

Pagal programą 3,2 mln. EUR bus skirta techninei paramai.

http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/16122015_lt_lenkijos_bendradarbiavimas_lt.htm<- Grįžti į atgal