Atliekų rūšiavimo įrenginiai sparčiai kyla

Jau kuris laikas vis ieškoma naujų būdų, kaip sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį bei išspręsti atliekų tvarkymo problemą, kuri jau tapo stabdžiu užtikrinant darnią plėtrą.

Vienas iš sprendimo būdų leidžiančių įgyvendinti darnios plėtros principus – atliekų pavertimas naudingais ištekliais. Žvelgiant į ateities perspektyvas bei šalyje įgyvendinamus projektus atliekų tvarkymo srityje, galima teigti, kad viena iš efektyviausių priemonių, padėsiančių paversti atliekas naudingais ištekliai – regioniniai mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai.
 
Mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statyba šalyje matoma kaip viena iš priemonių padėsiančių laikytis įvestų apribojimų šalinamų atliekų kiekiui sąvartynuose. Nuo 2015 m. šalyje pradėsiančiuose veikti regioniniuose mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose iš bendro šiukšlių srauto bus atskirtos perdirbimui tinkamos antrinės žaliavos ir pakuotės, biologiškai skaidžių atliekų kiekis, perdirbimui netinkama degi frakcija. MBA įrenginiuose atliekos apdorojamos mechaniškai bei biologiškai. Taikant šį aukšto technologinio lygio metodą, atliekos rūšiuojamos ne tik pagal dydį bei tankį, bet ir atsižvelgiant į jų magnetines savybes, elektroninį ir optinį laidumą, tankį, svorį ir kitas savybes.
Šių metų rudenį Kaune planuojama baigti mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos darbus. Pastatytuose įrenginiuose bus tvarkomos Kauno mieste, Jonavoje, Kaišiadoryse, Raseiniuose ir Kauno rajone surinktos mišriosios komunalinės atliekos. Iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos.
Kauno MBA bus įrengtos dvi lygiagrečios mechaninio rūšiavimo linijos, kurių bendras pajėgumas sudarys apie 64 t/h. Tai reiškia, kad darbo dienomis maždaug kas 5 minutes standartinė atliekų surinkimo mašina bus iškraunama priėmimo zonoje, o atvežtos atliekos bus pateikiamos apdorojimui. Išrūšiuotos antrinės žaliavos bus presuojamos, pakuojamos ir parduodamos antrinių žaliavų rinkoje. Atskirta bioskaidi frakcija bus apdorojama aerobiniu būdu – kompostuojant specialioje patalpoje 5 savaites, tuo pat metu intensyviai maišant, drėkinant ir ventiliuojant.
Pagrindinis mechaninio rūšiavimo proceso tikslas – iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti vertingas antrines žaliavas, bioskaidžią frakciją ir netinkamas atliekas, taip pat – rafinuoti techninį kompostą po biologinio apdorojimo. Taigi naujuose įrenginiuose bus išrūšiuojama (atskiriama): popierius ir kartonas, stiklas, PET plastikas, kiti plastikai bei pakuotės, Fe metalai ir Non-Fe metalai, biologiškai skaidžios atliekos, inertinės medžiagos, elektros ir elektronikos įranga, stambiagabaritės ir kitos atliekos.
Pastatytuose naujuose įrenginiuose atrūšiuotų antrinių žaliavų kiekis priklausys nuo gaunamų šiukšlių sudėties. Įvertinus statistinę Kauno regiono atliekų sudėtį, planuojama atskirti apie 55 000 t/m (daugiau kaip 56 % nuo gaunamo kiekio) antrinių žaliavų bei apdoroti ne mažiau kaip 100 000 t/m bioskaidžios frakcijos.
Nuo šių metų rudens Kėdainių rajone susidarančias mišriąsias komunalines atliekas ruošiamasi pradėti tvarkyti naujai pastatytuose mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose Zabieliškio sąvartyne (Kėdainių MAR). Juose planuojama atskirti apie 4 200 t/m (daugiau kaip 56% nuo gaunamo kiekio) antrinių žaliavų bei apdoroti ne mažiau kaip 10 000 t/m bioskaidžios frakcijos.
Įrenginiai statomi 2013 m. pradėjus įgyvendinti iš dalies Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008). Įgyvendinus šį projektą, pastatytų Kauno MBA įrenginių projektinis pajėgumas sieks iki 220 tūkst. tonų, Kėdainių MAR galingumas sieks iki 20 tūkst. tonų atliekų per metus. Pradėjus veikti naujiesiems įrenginiams ne tik patobulės atliekų tvarkymo sistema regione, bet ir bus sukurtos naujos darbo vietos.
Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 34,527 mln. eurų, iš jų daugiau kaip 29,244 mln. eurų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 5,282 mln. eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto vykdytojas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras<- Grįžti į atgal