Birželio 14-oji tesuteikia vilties...

1940 metų birželio mėnesį Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvos Respublikos politinių veikėjų deportacijos ir represijos prieš įvairius visuomenės sluoksnius. 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos žmonių – mokytojų, ūkininkų, visuomenininkų, politikų – trėmimas į Sibirą. Taip siekta sunaikinti krašto šviesuomenę. 1940–1953 m. iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių, dar apie 156 tūkstančiai buvo įkalinti. Skaičius priartėja prie trijų šimtų tūkstančių. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys – vaikas. 3 356 tremties gyvenvietės, 1 181 įkalinimo vietovė.

Birželio 14-oji tesuteikia vilties...

1940 metų birželio mėnesį Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvos Respublikos politinių veikėjų deportacijos ir represijos prieš įvairius visuomenės sluoksnius. 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos žmonių – mokytojų, ūkininkų, visuomenininkų, politikų – trėmimas į Sibirą. Taip siekta sunaikinti krašto šviesuomenę. 1940–1953 m. iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių, dar apie 156 tūkstančiai buvo įkalinti. Skaičius priartėja prie trijų šimtų tūkstančių. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys – vaikas. 3 356 tremties gyvenvietės, 1 181 įkalinimo vietovė.

Septyniasdešimt devyneri metai. Ar dar turėsime kieno paklausti: kaip išgyvenote, kas jums suteikė vilties? „Tikėjimas, malda, Dievo meilė ir begalinis Tėvynės ilgesys – tai suteikė vilties“, – ataidi grįžusiųjų atsakymas.

Surinko mus, sugaudė plėšrieji vanagai

ir išvežė į tolį ugnim žėrį žirgai.

Važiuojame į tolį nežinomu keliu.

Sudie, Rūpintojėli, parimęs pakely.

Aušta. Ketvirta valanda ryto. Netikėtas, brutalus, klastingas veržimasis į lietuvių sodybas ir varymas, grūdimas į gyvulinius vagonus. Priešaušriu. Sunkiausios darbo vietos rezervuotos, gyvulinių vagonų laukė Altajaus kraštas, Archangelsko sritis, Irkutsko sritis, Karaganda, Komi, Krasnojarsko kraštas, Tadžikija, Kazachija, Molotovo sritis...

 

Silvija BIELSKIENĖ

Liūdesio ir vilties minėjimas Sabališkių kapinėse

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido diena – tampa gražia tradicija visiems rinktis Elektrėnų Sabališkių kapinėse prie koplytstulpio, skirto tremtiniams, politiniams kaliniams. Atvyksta ne tik išgyvenę baisumus, bet ir tų baisumų nepatyrę, tik girdėję.

Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, pavaduotoja Inga Kartenienė, mero patarėjas Aleksandras Klumbys; tremtiniai: Birutė Drumstienė, Antanas Matuzas, Romas Saidys ir LPKT Elektrėnų skyriaus pirmininkas Jonas Ramanauskas; kultūros, švietimo darbuotojai. Įžvalgomis apie tremtį pasidalijo Gediminas Ratkevičius, tremtinys Romas Saidys. Prie koplytstulpio Sabališkių kapinėse ir prie paminklo žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę Elektrėnų savivaldybės žemėse savivaldybės vadovai ir tremtiniai padėjo gėlių kompozicijas, uždegė žvakeles, patvirtindami, jog atmintis gyva. Represinio režimo aukų atminimas pagerbtas tylos minute.

Renginyje jautriausias sielos stygas virpino folklorinis ansamblis „Runga“ ir Rūtos Vaičekonytės-Chveduk kūriniai smuikui.

Prasmingiausia duoklė – Šv. Mišių auka

Tremties tema ir prisiminimai į žmonių širdis grįžta kasmet birželį. Stiprybės tremtiniams visuomet teikė malda ir Dievas, tad prasmingiausia mūsų duoklė jiems – Šv. Mišių auka. Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje Šv. Mišias aukojo parapijos altarista kun. Stasys Čiupala.

Birželio 14-oji tesuteikia vilties

Birželio 14-oji – ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties – išgyventi, vilties – išvysti savo artimuosius, vilties – sugrįžti į Tėvynę. Viltis teikė tremtiniams ir politiniams kaliniams jėgų ir tvirtybės. Jie sugrįžo gyvi ir mirę, kad atgultų amžino poilsio savo žemelėje. Sugrįždami jie parsinešė ir gyvenimo kelyje jiems švietusią viltį...

Scenarijaus autorė – Vida Ališauskienė, Elektrėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai<- Grįžti į atgal