2020-ieji – Šventojo Jono Pauliaus II metai

Seimas 2020 metus paskelbė Šventojo Jono Pauliaus II metais. Gegužės 18-ąją minėsime Šventojo Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Vyriausybė patvirtino minėjimo planą, nors dėl karantino teko atsisakyti didelės dalies planuotų renginių ir veiklų. Šiai sukakčiai numatoma išleisti pašto ženklą, proginę monetą, skirtą Kryžių kalnui, bus vykdoma ir virtuali akcija „Šviesos žemėlapis“, organizuojama vaizdo konferencija su ilgamečiu Jo Šventenybės pagalbininku kardinolu Stanislavu Dzivišu (Stanislawu Dziwiszu).

2020-ieji – Šventojo Jono Pauliaus II metai

Seimas 2020 metus paskelbė Šventojo Jono Pauliaus II metais. Gegužės 18-ąją minėsime Šventojo Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Vyriausybė patvirtino minėjimo planą, nors dėl karantino teko atsisakyti didelės dalies planuotų renginių ir veiklų. Šiai sukakčiai numatoma išleisti pašto ženklą, proginę monetą, skirtą Kryžių kalnui, bus vykdoma ir virtuali akcija „Šviesos žemėlapis“, organizuojama vaizdo konferencija su ilgamečiu Jo Šventenybės pagalbininku kardinolu Stanislavu Dzivišu (Stanislawu Dziwiszu).

Daug dėmesio bus skiriama viešinimui: bus sukurta ir transliuojama vaizdo užsklanda Lietuvos televizijoje, Lietuvos televizija parodys dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“, interneto svetainėje www.lrt.lt bus paskelbtos publikacijos apie Šventąjį Tėvą ir jo vizitą Lietuvoje. Taip pat numatoma parengti ir transliuoti valandėles apie Šventąjį Joną Paulių II Lietuvos radijo ir televizijos laidose, minint svarbias jo biografijos datas parengti ir transliuoti temines laidas Marijos radijuje, ketinama sukurti laidas apie Šventojo Jono Pauliaus II bendravimą su jaunimu, supažindinti su Šventojo Jono Pauliaus II kūryba.

Biografija

Šventasis Popiežius Jonas Paulius II gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose. Studijavo lenkų kalbą ir literatūrą Krokuvos Jogailos universitete, rašė eilėraščius, dramas, jas režisavo, vaidino. 1939 m. naciams okupavus Lenkiją dirbo akmens skaldykloje ir chemijos gamykloje. Nuo 1942 m. studijavo pogrindžio kunigų seminarijoje Krokuvoje, po II pasaulinio karo – Krokuvos kunigų seminarijoje ir Jogailos universiteto Teologijos fakultete. 1946 m. įšventintas kunigu. 1946–1948 ir 1950–1954 m. tęsė teologijos studijas Šv. Tomo Akviniečio universitete Romoje, dirbo vikaru Krokuvos parapijoje, vadovavo studentų sielovadai ir 1958 m. konsekruotas Krokuvos arkivyskupu augziliaru. 1964 m. paskirtas Krokuvos arkivyskupu, 1967 m. Romos Bažnyčios kardinolu, dalyvavo Vatikano II Susirinkime. 1978 m. spalio 16 d. išrinktas popiežiumi Krokuvos kardinolas Karolis Wojtyla pasirinko savo tiesioginio pirmtako vardą, tokiu būdu tapdamas antruoju popiežiumi Jonu Pauliumi Bažnyčios istorijoje.

Į Jono Pauliaus II gyvybę buvo 2 kartus pasikėsinta. 1981 05 13 Šv. Petro aikštėje, Vatikane, į jį šovė turkų teroristas Mehmetas Ali Ağca, popiežius buvo sunkiai sužeistas į pilvą ir ranką, gyvybę išgelbėjo gydytojai. 1983 Jonas Paulius II aplankė teroristą kalėjime ir po ilgo pokalbio šiam atleido. 1982 05 12 Fatimoje, Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventovėje, Joną Paulių II bandė nudurti ultrakonservatyvus Ispanijos kunigas Juanas Fernadezas Krohnas; pasikėsinimas nepavyko. Savo gyvybės išsaugojimą jis priskyrė Fatimos Dievo Motinos globai ir jai paaukojo iš savo kūno išimtą kulką. Mirė 2005 m. balandžio 2 d. Vatikane.

Jonas Paulius II ir Lietuva

Romoje 1984 m. surengė šv. Kazimiero mirties 500 metų ir 1987 m. Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų iškilmes. 1987 m. paskelbė palaimintuoju J. Matulaitį. 2000 m. į martirologą įtraukė 114 lietuvių kankinių. 1988 m. į kardinolus pakėlė V. Sladkevičių, 2001 m. – A. J. Bačkį. 1991 m. atnaujino abipusius Vatikano ir Lietuvos diplomatinius santykius (paskyrė apaštalinį nuncijų), įkūrė Vilniaus arkivyskupiją metropoliją su sufraganinėmis vyskupijomis (taip Vilniaus kraštą įtraukė į Lietuvos bažnytines struktūras).

Jono Pauliaus II kalbų, pasakytų per vizitą Lietuvoje 1993 m., rinkinys išleistas pavadinimu Liudykime Kristų (1994).

 

Paskelbtas šventuoju

Jonas Paulius II šventuoju paskelbtas 2014 m. balandžio 27 d., per Atvelykį, Dievo Gailestingumo sekmadienį. Popiežius Pranciškus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kard. Andželui Amatui (Angelo Amato) leido skelbti oficialius dekretus, patvirtinančius keleto kandidatų į šventuosius ir palaimintuosius užtarimu įvykusius stebuklus, kankinystę ir herojiškas dorybes. Vienu iš dekretų patvirtintas stebuklas, įvykęs palaimintojo Jono Pauliaus II (Karolio Juozapo Wojtylos) užtarimu. Vos pusmetis po jo mirties viena prancūzų vienuolė paskelbė, kad melsdamasi pagijo nuo Parkinsono ligos, kuria sirgo ir velionis popiežius. Antrąjį jo stebuklą patyrė viena moteris Kosta Rikoje, kuri tvirtina, kad tą pačią dieną, kai Jonas Paulius II 2011 metais buvo paskelbtas palaimintuoju, melsdama jo užtarimo pagijo nuo rimtos smegenų ligos.

Šiek tiek statistikos

Kardinolas Karolis Wojtyła svariai prisidėjo prie Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Gaudium et spes rengimo.

Pradėjęs savo pontifikatą 1978 m. spalio 16 d. popiežius Jonas Paulius II atliko 104 pastoracinius vizitus už Italijos ribų ir 146 – Italijoje. Kaip Romos vyskupas aplankė 317 parapijų iš 333.

Tarp pagrindinių jo dokumentų yra 14 enciklikų, 15 apaštališkųjų paraginimų, 11 konstitucijų ir 45 apaštališkieji laiškai. Popiežius Jonas Paulius II taip pat publikavo 5 knygas: „Peržengti vilties slenkstį“, „Dovana ir slėpinys: mano kunigiškųjų šventimų 50 metinių proga“, „Romos triptikas – meditacijos“, „Kelkitės, eime!“, „Atmintis ir tapatybė“.

1986 m. paskelbė Pasaulio jaunimo dienas, 1992 m. – Pasaulinę ligonių dieną. Europos globėjais paskelbė Kirilą ir Metodijų, Brigitą, Kotryną Sienietę, E. Stein.

Jonas Paulius II savo pontifikato laikotarpiu vadovavo 147 beatifikacijos (paskelbė palaimintaisiais 1 338 asmenis) ir 51 kanonizacijos (paskelbė šventaisiais 482 asmenis) apeigai. Surengė 9 konsistorijas, kurių metu paskyrė 231 (+ 1 in pectore) kardinolą. Jis taip pat sušaukė šešis Kardinolų kolegijos visuotinius susirinkimus.

Nuo 1978 m. popiežius Jonas Paulius II vadovavo penkiolikai Vyskupų sinodų.

Suformavo naujosios evangelizacijos principus ir sąjūdį kaip atsaką į sekuliarizmą ir postmodernistinę kultūrą, suaktyvino ekumeninį ir tarpreliginį dialogą (Jonas Paulius II – pirmasis popiežius, 1986 lankęsis sinagogoje ir 2001 – mečetėje), aktyviai gynė žmogaus teises, gyvybės vertę ir neliečiamumą (kovojo prieš abortus, embrionų redukciją, eutanaziją, prenatalinę diagnostiką ir kita). 2004 pasmerkė tos pačios lyties asmenų santuokas.

Nė vienas popiežius nėra susitikęs su tiek daug žmonių, kaip Jonas Paulius II: daugiau, negu 17 600 000 maldininkų dalyvavo trečiadieniais vykusiose bendrosiose audiencijose, kurių buvo surengta per 1 160. Į šį skaičių neįeina visos kitos ypatingosios audiencijos ir religinės apeigos (daugiau negu 8 milijonai maldininkų vien per 2000 Didžiojo jubiliejaus metus), taip pat neįskaičiuoti milijonai tikinčiųjų, kuriuos jis sutiko per savo pastoracinius vizitus Italijoje ir visame pasaulyje. Neužmirština ir gausybė kitų valstybių aukščiausiųjų pareigūnų, su kuriais jis susitiko per 38 oficialiuosius vizitus ir 738 audiencijas bei susitikimus su valstybės galvomis, taip pat 246 audiencijas bei susitikimus su ministrais pirmininkais.

Šventojo Jono Pauliaus II įamžinimas Elektrėnų savivaldybėje

Vievio aikštėje šventojo Jono Pauliaus II skulptūra

Vievio parapijos klebono Alfonso Kelmelio iniciatyva 2015 m. gegužės 23 d. Vievyje, šalia Šv. Onos bažnyčios, pašventinta skulptoriaus Vytauto Nalivaikos sukurta Šv. Jono Pauliaus II skulptūra. Paminklas nulietas iš bronzos, postamentas ir šviestuvai pagaminti įmonėje „Švytėjimas" iš ypatingo metalo, kuris vadinamas „kartenu". Ant postamento pritvirtintoje lentelėje įamžintas įrašas: Šį paminklą, skirtą Jo paskelbimo šventuoju ir apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečio atsiminimui, 2015 m. gegužės mėn. 23 d. pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Skulptorius Vytautas Nalivaika, architektas Arūnas Butrimavičius. Mecenatai: Valdas ir Dalia Kazakevičiai, Vladislovas ir Violeta Moliai; rėmėjai: Zenonas ir Jolanta Pukėnai, Skirmantas Skrinskas, Valdas Mickus, Saulius ir Kristina Kurminai, AB „Panevėžio keliai“, UAB „Malsena“, UAB „Gelmesta“, UAB „Apvalūs medžio gaminiai“, Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnija, Vievio Šv. Onos parapija, UAB „Karališka senoji kibininė“.

Elektrėnų bažnyčioje šventojo Jono Pauliaus II skulptūra ir koplyčia

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos įkūrimo 25-mečio proga, 2015 m. rugsėjo 27 dieną, bažnyčios dešinėje pusėje pašventinta Jono Pauliaus II koplyčia ir šventajam sukurta skulptūra. Iškilmingas šv. Mišias aukojo, elektrėniškiams Sutvirtinimo sakramentą suteikė ir skulptūrą bei koplyčią pašventino J. E. Kaišiadorių vyskupijos vyskupas  Jonas Ivanauskas. Ant šviesaus ir neaukšto marmuro postamento – trijų metrų aukščio baltą popiežiaus Jono Pauliaus II skulptūrą sukūrė skulptorius Mindaugas Junčys. Taip įvertintas šio didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą. Koplyčios ansamblį organiškai papildė menininkės Nijolės Vilutytės vitražas „Šv. Jonas Paulius II Viešpaties piligrimas Lietuvoje. 1993“. Jis simbolizuoja popiežiaus kelią per Lietuvą: I aukštas – Vilniaus Šv. Vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos gailestingumo motinos koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, II aukštas – Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, III aukštas – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia bei Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilika, IV aukštas – Kryžių kalnas.

Prisilietimas buvo kaip sapne

Tuo metu dirbau religinio mėnraščio „Katalikų pasaulis“ redakcijoje. Maketavau tekstus, karts nuo karto parašydavau straipsnių. Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje (1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis) metu darbavomės radijuje – radijo klausytojams komentavome Jono Pauliaus II viešnagę nuo pat lėktuvo nusileidimo Vilniaus oro uoste, viską stebėdami per monitorių. Buvome pasidaliję į dvi komandas: mano komandai teko komentuoti atvykimą, Šventojo Tėvo maldas Aušros Vartuose, prie Nepriklausomybės kankinių kapų, Mišias Vingio parke ir kt. Viešnagės Lietuvoje metu Jonas Paulius II pasakė 14 kalbų ir homilijų...

Pradėjus dirbti „Katalikų pasaulyje“ 1991 m. rugpjūtį su redakcijos darbuotojais ir kunigais-studentais keliavome į Romą, kur bendroje audiencijoje pirmą kartą susitikome su popiežiumi. Vėliau, pradėjus man lydėti grupes į Italiją, labai dažnai (net negalėčiau suskaičiuoti) svarbiausiu kelionės akcentu būdavo susitikimai su Jonu Pauliumi II bendrosiose audiencijose. Iki šiolei esu išsaugojusi ne vieną ir ne dvi fotografijas, kuriose laikau Jono Pauliaus II – dabar jau Šventojo – ranką...

Ar galėjau tuomet net pasvajoti, kad ateis metas, kuomet ne tik Jo laidotuvėse dalyvausiu Romoje 2005-ųjų balandį, bet ir sulauksiu akimirkos, kai „Elektrėnų žiniose“ rašysiu apie tai Šventojo Jono Pauliaus II paskelbimo metais. Tai atrodo tarsi sapnas.

Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal