Brandos egzaminai 2014 metais

2014 metų bazinė mokykla – Elektrėnų „Versmės“ gimnazija.

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Šiais metais kandidatai iki sausio 17 dienos dėl menų ir technologijų, o iki kovo 5 d. dėl kitų brandos egzaminų turės apsispręsti, kiek ir kokius brandos egzaminus jie planuoja laikyti 2014 metais, ir savo pasirinkimą raštu patvirtinti teikdami prašymą savo mokyklos direktoriui (eksternai – bazinės mokyklos (Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos) direktoriui, nurodydami pasirinktus egzaminus ir jų tipus (mokyklinis, valstybinis). Eksternas, pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (iki 2014-06-11) – Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui. Pateikdamas prašymą eksternas įmoka 50 litų įmoką (negrąžinamą) už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu buvo atleistas, bet ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

2014 metais vykdomi dviejų tipų brandos egzaminai: valstybiniai (lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), geografijos) ir mokykliniai (lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, technologijų, muzikologijos).

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 3 dieną užsienio (prancūzų) kalbos valstybiniu brandos egzaminu. Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai prasidės 2014-03-10 ir baigsis 2014-05-29.

Atvykdamas į egzaminą kandidatas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

2014 metais neišlaikiusieji valstybinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros) negalės laikyti atitinkamo dalyko mokyklinio brandos egzamino per pakartotinę sesiją.

Mokinys ir buvęs mokinys nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) brandos egzamino atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu iki kovo 5 d. yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino mokyklos direktoriui pateiks tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

Pakartotinė sesija planuojama tiems abiturientams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos egzaminuose, užsienio šalių abiturientams, namuose mokytiems mokiniams, eksternams, pateikusiems prašymą pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios ir įkalinimo įstaigų asmenims. 2014 m. neišlaikiusiems lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino ar mokyklinio brandos egzamino bus galima perlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą per pakartotinę sesiją.

Pagrindinės sesijos apeliacijos teikiamos per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, o pakartotinės sesijos per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Apeliacijos dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų neteikiamos.

Brandos egzaminų užduočių pardavimas, pirkimas, įgijimas kitais neteisėtais būdais ar paviešinimas bus laikoma Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pažeidimu, o asmenys, pažeidę įslaptintos informacijos saugos reikalavimus, turės atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Pirmą kartą kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus (buvo 5);

2. Prašymą laikyti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus kandidatas teikia iki einamųjų metų sausio 17 dienos, o iki kovo 5 dienos dėl kitų brandos egzaminų;

3. Nuo 2013 metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimas kriterinis (buvo norminis), toks ir lieka 2014 metais. Kandidatams, išlaikiusiems dalyko valstybinį brandos egzaminą, pagal gautus rezultatus bus nustatomas vienas iš šių VBE pasiekimų lygių: patenkinamas pasiekimų lygis, pagrindinis pasiekimų lygis arba aukštesnysis pasiekimų lygis. Patenkinamas įvertinimas – kandidatų mokyklinio brandos egzamino darbų įvertinimas 4–10 balų, valstybinio brandos egzamino darbų įvertinimas 16–100 balų. Nepatenkinamas įvertinimas – brandos egzaminą laikusių kandidatų darbų įvertinimnas įrašu „Neišlaikyta“.

Informaciją apie brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą gali suteikti Jūsų mokytojas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius;

Švietimo skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už egzaminų organizavimą ir vykdymą, Lina Viktoravičienė (tel. 58 069, el. p. lina.viktoraviciene@elektrenai.lt);

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja T. Blaževičienė (tel. (8 5) 275 0848, el. p. centras@nec.lt).

Informaciją galima rasti brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, kurie skelbiami Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.

Informaciją apie priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas galite rasti www.aikos.smm.lt.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė<- Grįžti į atgal