Tau. Šeimai. Lietuvai.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau – LVŽS) – daugiau kaip šimtą metų aktyvios politinės veiklos patirtį turinti politinė jėga. (Su partijos istorija galite susipažinti puslapyje https://www.lvzs.lt/lt/). Savo politinę veiklą grindžiame tradicinėmis vertybėmis, gerovės visiems Lietuvos žmonėms siekimu, lietuvybės puoselėjimu ir aplinkosauginėmis idėjomis, kuriomis siekiame formuoti žaliosios Lietuvos viziją.

Per pastaruosius ketverius metus savo darbais įrodėme nuosekliai vykdantys įsipareigojimus rinkėjams. Į 2020 m. Seimo rinkimus einame siūlydami ilgalaikę Lietuvos raidos viziją ir savo pradėtų darbų tęstinumą.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos į Lietuvos Respublikos Seimą 2020 m. PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau – LVŽS) – daugiau kaip šimtą metų aktyvios politinės veiklos patirtį turinti politinė jėga. (Su partijos istorija galite susipažinti puslapyje https://www.lvzs.lt/lt/). Savo politinę veiklą grindžiame tradicinėmis vertybėmis, gerovės visiems Lietuvos žmonėms siekimu, lietuvybės puoselėjimu ir aplinkosauginėmis idėjomis, kuriomis siekiame formuoti žaliosios Lietuvos viziją.

Per pastaruosius ketverius metus savo darbais įrodėme nuosekliai vykdantys įsipareigojimus rinkėjams. Į 2020 m. Seimo rinkimus einame siūlydami ilgalaikę Lietuvos raidos viziją ir savo pradėtų darbų tęstinumą.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos į Lietuvos Respublikos Seimą 2020 m. PROGRAMA

Tau. Šeimai. Lietuvai.

 

SOCIALINĖ POLITIKA

 ŠEIMOS POLITIKA

1. Plėsime paslaugų šeimai prieinamumą regionuose.

2. Sukursime vaiko pinigų indeksavimo mechanizmą.

3. Tęsime paramos suteikimą pirmajam būstui.

4. Plėsime nemokamo mokinių maitinimo mokyklose apimtis.

PAJAMŲ NELYGYBĖS MAŽINIMAS

1. Minimalias soc. paramos išmokas didinsime 50 proc.

2. Mažinsime mokesčius mažas ir vidutines pajamas gaunantiems žmonėms.

3. Rūpinsimės nemokamų viešųjų paslaugų kokybe.

4. Rūpinsimės smulkaus verslo kreditavimo plėtra.

DARBO RINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS

1. Kartu su kitomis Europos sąjungos narėmis remsime pastangas sutrumpinti savaitės darbo laiką  iki penktadienio pietų, nemažinant darbo užmokesčio.

2. Stiprinsime savarankiškai dirbančių teisinę apsaugą ir užtikrinsime jų socialines garantijas.

3. Tęsime profsąjungų stiprinimą.

JAUNIMO POLITIKA

1. Stiprinsime profesinio rengimo centrus, užtikrinsime jaunimui skirtų programų tęstinumą.

2. Kursime paskatas darbdaviams priimti į darbą studentus.

RŪPINIMASIS PAŽEIDŽIAMA VISUOMENE

1. Skatinsime neįgaliųjų įdarbinimą valstybinėse įstaigose.

2. Skaidrinsime negalios nustatymo procesą.

3. Įkursime nacionalinį soc. paramos būsto plėtros fondą.

4. Plėsime užimtumo programas ilgalaikiams bedarbiams.

5. Peržiūrėsime paramos ir išmokų mechanizmą.

SENJORŲ GEROVĖS UŽTIKRINIMAS

1. Augant šalies ekonomikai (kuomet valstybės balansas bus teigiamas), įvesime 13-ąją (vienkartinę) pensiją.

2. Priimsime ir įgyvendinsime valstybinių pensijų indeksavimo mechanizmą.

3. Tęsime 2008-2009 m. krizės metu sumažintų pensijų ir kitų išmokų kompensavimą.

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMAS

1. Skirsime daugiau lėšų socialinių paslaugų finansavimui.

2. Sieksime suvienodinti skirtingo pavaldumo socialinių darbuotojų atlyginimus.

3. Gerinsime socialinių darbuotojų darbo saugos sąlygas.

 

SVEIKATOS APSAUGA

VISUOMENĖS SVEIKATA

1. Skatinsime sveiką gyvenseną nuo darželio iki garbingos senatvės.

2. Diegsime sveikos mitybos principus (,,švediškas stalas“).

3. Tobulinsime priklausomybių prevencijos sistemą.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TOBULINIMAS

1. Padidinsime ir suvienodinsime GMP (greitosios medicinos pagalbos) paslaugų kokybę ir prieinamumą.

2. Tobulinsime GMP darbuotojų darbo sąlygas.

3. Gerinsime GMP automobilių parką.

4. Plėsime pirminės sveikatos priežiūros tinklą.

5. Tobulinsime ,,e-sveikatos“ sistemą ir tvarų jos palaikymą.

6. Plėtosime grupinio engimo (mobingo) prevenciją.

7. Ieškosime galimybės didinti paslaugų įkainius.

YPATINGAS DĖMESYS PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS

1. Užtikrinsime, kad vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojai slaugos ir globos paslaugas gautų integruotai.

2. Gerinsime slaugos prieinamumą namuose.

3. Didinsime finansavimą namuose artimuosius prižiūrintiems asmenims, užtikrinant socialinį, sveikatos draudimą.

4. Sudarysime galimybę sulaukusiems 70 metų nemokamai įsigyti kompensuojamuosius vaistus.

VISUOMENĖS DALYVAVIMAS IR ĮSITRAUKIMAS

1. Sieksime, kad gyventojai būtų mokomi teikti būtinąją pagalbą.

2. Skatinsime savanorystę, kraujo ir organų donorystę.

3. Užtikrinsime priemones žmonių imunitetui stiprinti.

TINKAMAS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS

1. Tobulinsime esamą infrastruktūrą.

2. Stiprinsime ekstremalių situacijų valdymą ir infekcijų kontrolę atsakingas institucijas.

3. Peržiūrėsime ir išplėsime valstybės rezervo planavimo, kaupimo ir paskirstymo principus.

4. Įsteigsime modernius infekcinių ligų gydymo padalinius penkiuose pagrindiniuose šalies regionuose.

ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS

IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS IR BENDRASIS UGDYMAS. PEDAGOGŲ KARJERA

1. Sudarysime sąlygas kiekvienam Lietuvos vaikui lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą.

2. Sieksime suvienodinti vienam ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokiniui skiriamą lėšų dalį (skaičiuojant nuo šalies BVP su ES vidurkiu).

 

3. Nuosekliai didinsime pedagogų darbo užmokestį (iki 2025m. vidutinis jų darbo užmokestis būtų ne mažesnis nei 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio).

4. Skatinsime ir stiprinsime mokyklų vadovų lyderystę.

5. Didinsime tikslines lėšas ir nefinansinę pagalbą silpniausių mokyklų stiprinimui per kokybės krepšelio priemonę.

6. Sudarysime sąlygas pedagogams nemokamai persikvalifikuoti, tobulinti reikalingas kompetencijas.

7. Įgyvendinsime įtraukų švietimą.

8. Atsisakysime perteklinių administracinių mokyklos veiklos procedūrų.

9. Sudarysime palankias švietimo sąlygas iš emigracijos grįžtantiems Lietuvos piliečiams.

10. Įkursime modernias informacinėmis technologijomis aprūpintas individualias ir grupines darbo vietas mokiniams ir mokytojams.

11. Sukursime pedagogų stažuočių sistemą.

12. Sukursime ir teisiškai įtvirtinsime sistemą, kuri leistų kompensuoti su profesine veikla ir darbu susijusias išlaidas.

13. parengsime ir įgyvendinsime edukologijos centrų vystymo programą.

AUKŠTASIS MOKSLAS

1. Nuolat didinsime aukštųjų mokyklų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo užmokestį (ne mažesnis nei 150 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio).

2. Įdiegsime aukštojo mokslo finansavimo sistemą.

3. Nuolat indeksuosime aukštojo mokslo normines studijų kainas.

4. Įtvirtinsime valstybės finansavimą visiems pirmos pakopos studentams (kurie tenkina valstybės nustatytus gerai besimokančiojo kriterijus).

5. Tobulinsime aukštųjų mokyklų valdymą, skatinsime jų savarankiškumą ir ryšį su visuomene.

6. Sukursime valstybinę asmens socialinius poreikius atitinkančią studijų paskolų tvarką.

PROFESINIS MOKYMAS

1. Plėtosime profesinio orientavimo sistemą (nuo pirmos klasės)

2. Bendrojo ugdymo vyresnių klasių mokiniams sudarysime galimybes įgyti profesiją.

3. Stiprinsime bendradarbiavimą su verslu.

4. Toliau plėtosime pameistrystę.

5. Didinsime stipendijas  profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

MOKSLAS, TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

1. Sieksime, kad moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai iš valstybės biudžeto būtų skiriama 1 proc. nuo BVP.

2. Sieksime didinti doktorantų stipendijas.

3. Taikysime mokestines lengvatas prie mokymo centrų įsteigtoms jaunoms inovatyvioms įmonėms.

4. Prie Lietuvos Respublikos Seimo įsteigsime nuolatos veikiančią Valstybės ateities pažangos tarybą.

SPORTAS

1. Plėtosime sporto galimybę visiems gyventojams.

2. Sieksime, kad bendrojo ugdymo mokyklose būtų 3 savaitinės fizinio ugdymo pamokos.

3. Didinsime sporto prieinamumą nuo gimimo iki senatvės.

4. Skatinsime fizinį aktyvumą vietos bendruomenėse.

5. Didinsime neįgalių asmenų prieinamumą sporte.

6. Sieksime didesnio Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo.

7. Tobulinsime olimpinės pamainos rengimo sistemą.

KULTŪRA

KŪRYBINGI ŽMONĖS - LIETUVOS KULTŪROS GALIA

1. Sieksime, kad kultūros ir meno darbuotojų profesinis tobulėjimas vyktų pagal nuoseklią sistemą.

2. Tęsime nuoseklų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimo didinimą, priartinant prie šalies vidutinio darbo užmokesčio.

3. Įgyvendinsime istorinės reikšmės projektą – Nacionalinė koncertų salė ,,Tautos namai“.

4. Rūpinsimės nacionalinio kino kūrimu ir kino sklaida Lietuvoje ir užsienyje.

5. Deramai prižiūrėsime ir tvarkysime pagrindines Lietuvos atminties vietas – valstybingumo ir tautos tapatumo simbolius.

6. Tobulinsime visų kultūros sričių finansavimo programas.

7. Užtikrinsime valstybinės Lietuvių kalbos statusą, vartojimą, prestižą šiuolaikinėje aplinkoje bei elektroninėje terpėje.

8. Stiprinsime Regionines kultūros tarybas, jų funkcijas, finansavimą, sąsajas su savivalda.

9. Sistemingai vykdysime ,,Kultūros paso“ programą, plėsime jo paslaugas, didinsime prieinamumą.

10. Plėsime nemokamo muziejų lankymo programą.

11. Efektyvinsime UNESCO paveldo apsaugą ir sklaidą.

12. Kelsime kultūros paveldo tyrimų kokybę.

13. Plėsime visuomenei patrauklias kultūros elektronines paslaugas.

VALSTYBĖS VALDYMAS, SAVIVALDA IR REGIONINĖ POLITIKA

1. Užtikrinsime savivaldybėms pakankamą finansavimą iš Nacionalinio biudžeto joms deleguotų funkcijų vykdymui.

2. Tęsime Valstybei nebūdingų funkcijų perdavimą savivaldybėms (užimtumo tarnybos, žemės tarnybos ir kt.).

3. Didinsime savivaldybių finansinį savarankiškumą.

4. Suteiksime galimybes savivaldybėms laisviau skolintis vystant investicinius projektus.

5. Tęsime paslaugas įgyvendinti tiesioginius seniūnų rinkimus.

6. Darbo vietų kūrimas regionuose.

7. Ilgalaikė žvyrkelių asfaltavimo strategija su aiškiais kriterijais.

ŽEMĖS ŪKIS

1. Dėmesys ekologinei žemdirbystei.

2. Ūkio modernizavimas, inovacijų taikymas.

3. Skatinsime trumpųjų maisto grandinių plėtrą.

4. Atnaujinsime melioracijos tinklus.

5. Remsime ūkininkavimą nederlingose žemėse.

6. Per įsteigtą valstybinį banką, spręsime jaunųjų ūkininkų ir viso žemės ūkio kreditavimo klausimus.

7. Stiprinsime smulkų ir vidutinį ūkį.

8. Peržiūrėsime tiesioginių išmokų paskirstymo politiką.

9. Skiriant ES ir Nacionalinę paramą, prioritetu laikysime tvarų ūkininkavimą, žiedinę ekonomiką, bioekonomikos taikymą ir kooperaciją ūkiuose.

10. Tęsime kaimo turizmo, tautinio paveldo produktų ir gaminių gamybą.

11. Remsime žemės ūkio specialistų rengimą.

12. Taikysime mokestines lengvatas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms darbo vietas kaimiškose vietovėse.

13. Sieksime tiesioginių išmokų žemdirbiams suvienodinimo ES.

APLINKOS APSAUGA

1. Užtikrinti atliekų tvarkymo skaidrumą.

2. Efektyvinsime vandentvarkos procesus.

3. Siekiant užtikrinti nuoseklų anglies dvideginio mažinimą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus skatinsime mažai taršių automobilių įsigijimą, įvestas automobilių taršos mokestis.

4. Saugosime žaliąsias erdves miestuose, vykdant miesto plėtrą.

5. Užtikrinsime savivaldos pareigas ir atskaitomybę komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje.

6. Tobulinsime pakuočių atliekų surinkimo sistemą.

7. Tobulinsime padangų atliekų surinkimo sistemą.

8. Tobulinsime taršos leidimų sistemą.

9. Skatinsime investicijas į pažangų atliekų perdirbimą, antrinį panaudojimą.

10. Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų bei individualių valymo įrenginių plėtra.

11. Užtikrinsime tvarų Baltijos jūros išteklių naudojimą, mažinti upių ir jūros taršą.

12. Į gyvosios gamtos tausojimą įtrauksime policijos rėmėjus.

13. Užtikrinsime bausmių už aplinkosaugos pažeidimus naišvengiamumą.

14. Stiprinsime aplinkos stebėseną, gerinsime duomenų analizę, naujinsime duomenų sistemą.

15. Užtikrinsime švietimo apie klimato kaitą plėtrą.

16. Plėtosime dviračių takų infrastruktūrą.

17. Remsime oro taršos mažinimo priemonių plėtrą savivaldos lygmenyje. Užtikrinsime principo ,,Teršėjas moka“ įgyvendinimą.

18. Sukursime paramos sistemą negyvenamųjų namų renovacijai, kuri leistų 2050 m. turėti beveik nulinės energijos vartojimo pastatų fondą.

19. Remsime (subsidijos forma) kompleksinę (kvartalinę) renovaciją.

KRAŠTO APSAUGA IR SAUGUMAS

1. Padidinome gynybos finansavimą iki reikalaujamo lygio.

2. Siekėme rasti sprendimą dėl nuolatinės Baltijos šalių oro erdvės kontrolės.

3. Įgyvendinsime partijų susitarimą dėl gynybos politikos gairių.

4. Sieksime nuoseklaus gynybos finansavimo.

5. Užtikrinsime tinkamą Lietuvos kariuomenės komplektaciją ir parengtąjį rezervą.

6. Ypatingas dėmesys karinės infrastruktūros plėtrai Lietuvos regionuose.

7. Išlaikysime mišrios kariuomenės modelį.

8. Užtikrinsime nešališką žvalgybos veiksmų kontrolę, užtikrinančią pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

9. Vykdysime kibernetinių pajėgumų plėtrą ir valstybės infrastruktūros apsaugą.

 

 

Nuoširdžiai, Jūsų

Seimo narė, kandidatė 2020 m. rinkimuose į LR Seimą

vienmandatėje Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje ir

daugiamandatėje rinkimų apygardoje (LVŽS sąraše Nr. 57)

Laimutė Matkevičienė 

 

Kandidatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje

Elektrėnų savivaldybės vicemeras

Raimondas Ivaškevičius – LVŽS sąraše Nr.109,

LR Seimo narės padėjėja Joana Jocienė – LVŽS sąraše Nr.124,

Elektrėnų savivaldybės  tarybos narys

Arūnas Ščerbavičius – LVŽS sąraše Nr.130.

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Nr.13

Tikimės palaikymo LVŽS vertybėms ir programai.

Kviečiame ją įgyvendinti kartu išreiškiant savo valią per rinkimus!

 Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos Užs. Nr. 338

 

 <- Grįžti į atgal