Kietaviškių parapijoje – Švč. Trejybės atlaidai, Bažnyčios 105 metų paminėjimo iškilmė

Birželio 7 d. Kietaviškių parapijoje vyko didžiulė iškilmė: tituliniai Švč. Trejybės atlaidai ir Bažnyčios 105 metų paminėjimo šventė. Tarp gausiai susirinkusių tikinčiųjų Mišiose dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, vicemeras Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, pavaduotoja Inga Kartenienė, tarybos nariai, savanorių organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai, gretimų parapijų tikintieji. Mišias aukojo ir turiningą pamokslą pasakė Žiežmarių Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios rezidentas kun. Marius Talutis, kuris rūpinasi pal. Teofiliaus Matulionio šventumo sklaida.

Kietaviškių parapijoje – Švč. Trejybės atlaidai, Bažnyčios 105 metų paminėjimo iškilmė

Birželio 7 d. Kietaviškių parapijoje vyko didžiulė iškilmė: tituliniai Švč. Trejybės atlaidai ir Bažnyčios 105 metų paminėjimo šventė. Tarp gausiai susirinkusių tikinčiųjų Mišiose dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, vicemeras Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, pavaduotoja Inga Kartenienė, tarybos nariai, savanorių organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai, gretimų parapijų tikintieji. Mišias aukojo ir turiningą pamokslą pasakė Žiežmarių Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios rezidentas kun. Marius Talutis, kuris rūpinasi pal. Teofiliaus Matulionio šventumo sklaida.

Silvija BIELSKIENĖ

Šiandieną mūsų širdys tegul kyla į Dievą

„Kokia brangi ramybė yra jūsų namuose, gražus sutarimas jūsų gyvenimuose, kokia brangi ramybė yra visame pasaulyje. Šiandieną mūsų širdys tegul kyla į Dievą, melskime Dievą, kad Jis mus palaikytų, idant mes galėtume išgyventi tą ramybės ir malonės laiką“, – pamokslo metu linkėjo kun. Marius Talutis.

Kunigas daug dėmesio skyrė kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kurio 100-ąsias gimimo metines šiemet mini visa Lietuva. „1920 m. rugpjūčio 21 d. jis gimė kaimyninėje Žaslių parapijoje. Kardinolas – ypatinga mūsų istorijos asmenybė, ypatingas tautos taikintojas, sugebėjęs suvaldyti žmonių mintis, suvaldyti minias, suvaldyti ir išlaikyti vėlgi tą pačią ramybę. Jis buvo ramintojas, vykdytojas, o tuo pačiu sėjėjas, augintojas, kuris žmonių širdyse labai gražiai, labai palengva, atsargiai augino, puoselėjo laisvės daigą. Prisimenu kardinolą V. Sladkevičių todėl, kad Kietaviškės buvo jo pirmoji parapija, kada jis buvo kunigu pašventintas 1944 m. kovo 25 d., užbaigęs studijas kunigų seminarijoje. Mama jį čia atlydėjo su mažu lagaminėliu į pirmąją jo kunigystės vietą. Manyčiau, kad visi Kietaviškių žmonės, kuriems artima ši vietovė, Kietaviškių patriotai, kuriems yra svarbi parapijos istorija, dabartis, mintis, kurie domitės žymių žmonių gyvenimu, kuriems šita parapija kalba, kalba jums ežerėliai, piliakalniai, gojai <...>,  jūs matote, kokia turtinga mūsų Lietuva. O jūs, Kietaviškės, dar  turtingos esate kardinolo čia įspaustomis pėdomis. Jo pirmosios išpažintys, pirmosios laidotuvės, pirmosios santuokos. Galite atsiversti santuokos knygą. Gal jūsų močiutei, mamai kardinolas teikė pirmąją santuoką? Galite tuo didžiuotis, į savo gyvenimo knygą, istoriją įrašyti. Didi ir išdidi istorinė asmenybė čia įspaudė nepaprastai gražius istorijos pėdsakus. Atminkite tai...“

Ypatingą dėmesį kunigas skyrė Švč. Trejybės prasmei. „Švč. Trejybė pirmiausia, tai yra tikėjimo šulinys, kuris yra nuolatos maitinamas vandeniu, versme, plaukiančia iš Dievo gelmių. Žmogui yra nepaprastas klausimas, ką aš veikiu, kuo tikiu, kaip tikiu, ar aš esu vienas, ar mes visi kartu? Tai egzistencinis klausimas, nuolatos gyvenime iškylantis klausimas. Nuolatos turime pamatyti, pajausti, išgyventi tikėjimo dovanos svarbą. Tai tarsi sparnai, kurie mus pakelia aukštyn, tai tarsi tas žvilgsnis, kuris praplečia mūsų matymą amžinybės žvilgsniu. Tikėjimas – pakvietimas daryti meilės darbus, kasdienybėje suvokimas, kad Dievas mane myli, manimi rūpinasi, manęs laukia. Atėjau į šį pasaulį todėl, kad Jis manęs norėjo...“ Kunigas bylojo, kad tikėjime mes negalime būti vieni, reikalinga bažnyčia, reikalinga bendruomenė bendrystė, rūpinimasis vienas kitu. Kad dažnai nutolstame nuo to, susvetimėjame, gyvename nenorėjimo, nepažinojimo, nesidomėjimo, nebendravimo ribose. O bendruomenėse kaip tik mums reikalinga vienybė ir pasirūpinimas vienas kitu... Iš Trejybės slėpinio išplaukia žmogaus orumo, unikalumo, žmogaus gyvenimo nepakartojimo stebuklas... Ir palinkėjo: „Tegul Švč. Trejybė padeda mums pamatyti kiekvieno žmogaus gyvenimo nepaprastą vertę, grožį, reikalingumą ir džiaugsmą, kad šie žmonės yra kartu.“

Kietaviškių klebono padėkos geradariams

Po Šv. Mišių Kietaviškių bažnyčios klebonas Aurymas Tarasevičius ir Kaišiadorių Vyskupijos Gyvojo Rožinio Draugijos vadovė Jolanta Felicija Celiešienė dėkojo visiems susirinkusiems ir įteikė padėkas aktyviausiems parapijos nariams, rėmėjams, geradariams, savanoriams. Ypatingas Popiežiaus Pranciškaus palaiminimo dovanas įteikė: merui Kęstučiui Vaitukaičiui – už visokeriopą pagalbą, paramą, gebėjimą apjungti visas savivaldybės konfesijas; Onutei Lankutienei ir Danutei Anastazijai Lekavičiūtei – už ilgalaikę tarnystę bažnyčiai.

Elektrėnų savivaldybės vadovai bažnyčios 105 metų jubiliejaus proga klebonui Aurymui Tarasevičiui įteikė paveikslą ir gėlių puokštę.

Iškilmių pabaigoje visiems dalyviams buvo sugiedotas bažnytinis himnas „Laiminame tave“.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų