LR Seimas priėmė dešimt nutarimų dėl 2021 metų paskelbimo

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 metais sukanka 400 metų nuo Jono Karolio Chodkevičiaus mirties;

pabrėždamas tai, kad Jonas Karolis Chodkevičius buvo garsus Lietuvos ir Lenkijos karo vadas ir Lietuvos valstybės veikėjas;

įvertindamas Jono Karolio Chodkevičiaus indėlį į krikščionybės plėtrą, švietimą, mokslą ir kultūrą;

siekdamas pažymėti Jono Karolio Chodkevičiaus darbų svarbą ir reikšmę, nutarė

paskelbti 2021 metus Jono Karolio Chodkevičiaus metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis;

įvertindamas Vytauto Mačernio filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai;

pabrėždamas, kad visuomenė, iš naujo apmąstydama Vytauto Mačernio asmenybę ir jo kūrybinį palikimą, turi galimybę labiau susipažinti su Lietuvos istorija;

neabejodamas, kad poeto Vytauto Mačernio kūryba ir jos kontekstai padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę ir kultūrinę tapatybę;

siekdamas pažymėti Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines, nutarė

paskelbti 2021 metus Vytauto Mačernio metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. lapkričio 18 d. sukanka 140 metų, kai gimė Lietuvai ypač nusipelniusi asmenybė – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių profesorius Juozas Zikaras, ir 100 metų, kai sukurtas vienas iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių – Juozo Zikaro skulptūra „Laisvė“;

įvertindamas išskirtinius Juozo Zikaro darbus – nepriklausomos Lietuvos tapatybės ženklais tapusius meno kūrinius – paminklines dekoratyvines skulptūras „Laisvė“ ir „Knygnešys“, daugelio žymių valstybės veikėjų portretinius biustus ir bareljefus (Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Vinco Kudirkos, Antano Smetonos, Jono Šliūpo; paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ bareljefas); 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės, Vytauto Didžiojo, Juozo Tumo-Vaižganto medalius; visų 1918–1940 m. nominalų lietuviškų pinigų – litų monetų – modelius;

pabrėždamas Juozo Zikaro kūrybos, kurios pagrindinės temos – lietuvių tautos laisvės idealai, reikšmę visuomenės istorinei atminčiai ir tapatybei;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią asmenybę, nutarė

paskelbti 2021 metus Juozo Zikaro metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. rugpjūčio 20 d. sukanka 100 metų, kai gimė kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lietuvai nusipelniusi asmenybė, visą savo gyvenimą atidavęs Lietuvai ir jos kovai už laisvę;

pabrėždamas išskirtinius kardinolo Vincento Sladkevičiaus darbus Lietuvai ir kovai už jos laisvę;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad 1991 metų sausį, kai sovietų kariuomenė prieš Lietuvą galėjo panaudoti karinę jėgą, buvo nutarta Lietuvos Nepriklausomybės Aktą saugoti ne Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmuose – 1991-ųjų sausį Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka kartu su Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi Mečiu Laurinkumi kardinolui Vincentui Sladkevičiui Kaune perdavė saugoti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ su signatarų parašais; šį Aktą kardinolas Vincentas Sladkevičius saugojo iki 1993 metų;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms iškilią istorinę asmenybę, nutarė

paskelbti 2021 metus Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 metais bus minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osios gimimo metinės;

įvertindamas jo ryškų pėdsaką Lietuvos moksle – Jurgis Ambraziejus Pabrėža išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinių, parašė medicinos veikalų;

pabrėždamas tai, kad Jurgis Ambraziejus Pabrėža reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartoms;

siekdamas pažymėti mokslininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-ąsias gimimo metines, nutarė

paskelbti 2021 metus Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

Atsižvelgdamas į tai, kad sukanka 100 metų nuo partizano Juozo Lukšos-Daumanto gimimo,

pabrėždamas, kad rezistentas J. Lukša-Daumantas buvo vienas ryškiausių kovotojų už Lietuvos laisvę,

įvertindamas Juozo Lukšos-Daumanto nuopelnus ginant Lietuvos nepriklausomybę laisvės kovose, jo veiklą prasiveržus pro geležinę uždangą, besąlyginę ištikimybę Lietuvai, rezistencijai, kovų draugams ir partizano priesaikai,

siekdamas pažymėti Juozo Lukšos-Daumanto darbų svarbą ir reikšmę nutarė

paskelbti 2021 metus Juozo Lukšos-Daumanto metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 metais Lietuva ir Lenkija minės Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines;

pabrėždamas, kad Gegužės 3-iosios Konstitucija yra pirmoji rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje, taip pat akcentuodamas, kad joje yra deklaruota pagarba žmogaus teisėms;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad konstitucinę valstybės reformą vainikavo 1791 m. spalio 20 d. priimtas Abiejų Tautų tarpusavio įžado aktas, tapęs esmine Konstitucijos pataisa, numačiusia, kad Lietuva privalėjo būti atstovaujama kaip lygiateisė partnerė;

akcentuodamas, kad XIX amžiuje vykę sukilimai, kuriais siekta atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumą, rėmėsi Gegužės 3-iosios Konstitucijos dvasia;

pažymėdamas Lietuvos ir Lenkijos bendros Konstitucijos ir Abiejų Tautų tarpusavio įžado akto 230 metų sukaktį, n u t a r ė

paskelbti 2021 metus Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. sukanka 700 metų nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sąjungos su totoriais sudarymo, ir siekdamas paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su Kryžiuočių ordinu;

įvertindamas tai, kad totoriai paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, dalyvavo visuose karuose ir sukilimuose, kovodami už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę;

pabrėždamas tai, kad Lietuvos totorių bendruomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo atkūrimo, istorijos ir kultūros, ši bendruomenė savo gyvenimą susiejo su Lietuva ir yra jos istorijos dalis;

siekdamas pažymėti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 700 metų jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis valstybės praeitimi, jos istorija ir kultūra, nutarė

paskelbti 2021 metus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. sukanka 100 metų nuo pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje;

įvertindamas tai, kad Lietuvos atminties institucijų vaidmuo saugant ir įprasminant tautos istorinę ir kultūrinę atmintį, skatinant Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai yra ypač svarbus;

siekdamas pažymėti Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejų, skatinti visuomenę domėtis valstybės praeitimi ir istorija, nutarė

paskelbti 2021 metus Archyvų metais.

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. sausio 23 d. sukanka 100 metų, kai gimė Marija Gimbutienė, lietuvių archeologė, antropologė, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja, archeomitologijos pradininkė, mokslininkė, padėjusi pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos koncepcijai;

įvertindamas išskirtinę Marijos Gimbutienės asmenybės ir darbų įtaką Lietuvos archeologijai, antropologijai, archeomitologijai – naujai mokslo šakai, sujungusiai archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, nutarė

paskelbti 2021 metus Marijos Gimbutienės metais.

 

LR Seimas<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų