Įgyvendintas valstybės projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas savivaldybėse“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras baigė nuo 2010 metų birželio mėnesio pradetą įgyvendinti valstybės projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas savivaldybėse“.

Projekto tikslas ir uždaviniai buvo orientuoti į 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ tikslo – „stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą“ pasiekimą ir šio prioriteto 3 uždavinio − „Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimą.
Projekto poreikis grįstas Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006−2013 metų strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2013 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2009 m. vasario 18 d. nutarimu, priemone „Atlikti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros, jos prieinamumo ir poreikio analizę, vertinimą siekiant gerinti savivaldybių teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę“.
Šis projektas buvo skirtas Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų didesnės sklaidos diegimui tarp Lietuvos gyventojų, Lietuvos savivaldybių sveikatos tarybos narių, administracijų, švietimo skyrių, sveikatos biurų administracijos bei specialistų, Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigų darbuojų administracinių gebėjimų tobulinimui, dokumentų bei rekomendacijų parengimui.
Taip pat siekta sustiprinti administracinius savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybos narių gebėjimus efektyviai koordinuoti savivaldybėje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos bei stiprinimo priemonių įgyvendinimą ir nustatyti savivaldybių sveikatos programų rengimo prioritetus. Kadangi Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų administracija ir specialistai visuomenės sveikatos paslaugų teikimo srityje dar neturi centralizuotai parengtų taisyklių, modelių, metodinių rekomendacijų bei vadybinių gebėjimų užtikrinti veiksmingą paslaugų teikimą visuomenei, projekto metu buvo vykdyta įvairi savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veiklos analizė, parengta 19 įvairių rekomendacinių, metodinių medžiagų. Dauguma projekto veiklų buvo vykdomos perkant paslaugas viešųjų pirkimų būdu. Vykdant pirkimus buvo sutaupyta per 0,5 mln. litų projektui skirtų lėšų.
Kiekviena baigta projekto veikla buvo talpinama ir yra Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės skiltyje „Programos ir projektai – Tarpatautiniai projektai − Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai“.
Projekto metu parengta metodinė priemonė „Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovas savivaldybėms“ atskiru leidiniu buvo išleista ir yra dalinama savivaldybių gydytojams bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams. Baigiantis projektui, buvo parengta ir išleista elektroninė knyga „Visuomenės sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas savivaldybėse“, kurioje publikuojama visa Projekto metu parengta analitinė, rekomendacinė ir metodinė medžiaga. Ši knyga kompaktinėje plokštelėje bus platinama Lietuvos savivaldybėse esančioms už visuomenės sveikatos priežiūrą atsakingoms institucijoms. Taip pat elektroninę knygą galima bus  atsiųsti iš Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės.
Esame įsitikinę, kad projekto metu parengta analitinė, metodinė, rekomendacinė medžiaga padės gerinti savivaldybių teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos pavaduotojas Ričardas Kielius<- Grįžti į atgal